Blog Foundation-EénZijn/ Johannes Pape

 

 

Nieuwe Openbaringen

over de Goddelijkheid van TweelingVlammen/de Twee-in/uit-Eén,

en hun aardse Weg 

 

God de Vader:

... Je hoort vele dingen over het in het moment zijn. Meesters hebben dit altijd onderwezen. Want natuurlijk, zij weten dat verleden en toekomst een egotoestel is, berekend om je bij je macht vandaan te houden.

Maar wat zij nog niet mochten vertellen is de navolgende informatie over Zielepartners, want de Tijd was nog niet aangebroken voor deze ‘Zielepartner-dispensatie’...

Het is waar dat het  - totdat díegenen van jullie hier waren die zich Herinneren/die de anderen kunnen magnetiseren in zuiverheid van focus en helderheid van doel - gevaarlijk zou zijn geweest. Er bevindt zich zó veel Kracht in ZielepartnerLiefde dat het mensen waarlijk zou hebben opgebrand.

En komende in het Nu ben je bij het punt, het ene punt... Het énige Punt vanwaaruit je de enige werkelijke Verandering kunt maken in ‘de achtergebleven stromen van leven’ op aarde…

Oh, geliefden, dit beloof ik u. U werd geschapen in Liefde, gemaakt als een glorieuze reproductie van wie Ik, de Schepper, Ben...

Zo kwam u waarlijk als TweelingVlammen tevoorschijn: de Krachten van het Goddelijke; de Oceaan der Liefde/het Goddelijk Vrouwelijke, én de grote Beweging van Mijn Wil daarbij gevoegd/het Goddelijk Mannelijke...

Geboren als Eén, met twee punten van bewuste Liefde, bestaat u voor altijd in een grootse Eenheid van Liefde, tezamen vonkend om samen nóg meer Liefde te scheppen… Ik roep u naar Huis. Naar Huis naar de Eenheid der Liefde, die Ik Ben, en die gij zijt in Mij.

Elke gedachte aan vrede, elk gebed, heeft waarde, en elke handeling van dienstbaarheid in de naam der Liefde aan de ander is een Ster in de nacht van deze bundel van dualiteit.

Maar de echte dienst waar velen van u voor gekomen zijn, is om samen te smelten, hart na hart, in de overtuiging van de Waarheid van uitsluitend Liefde en om met uw grote aura's van Licht een Netwerk te vormen, en daarmee de wereld op te tillen en te bevrijden van het tegendeel, veroorzaakt door 's mensen geloof in goed en kwaad.

 

 

[1]

 

Ode aan TweelingVlammen/de Twee-in/uit-Eén

 


 

                                                                                                                                      God de Vader:

 

In stromen van glorieus Licht werd je ondergedompeld in het Universum,

en Lichtgevend en lumineus over de velden van sterren geverfd,

sterren die ‘de organen’ van je ‘ Lichaam’ waren…

 

… Ontvangers van ‘ De Oorzaak’/Explosies van Liefde,

jullie Tweeën/jullie TweelingVlammen Leven altijd in Liefde...

 

Jullie zijn Twee kanten van Eén Kelk, de beschermers van het Zaad, de Krachten van Schepping.

Jullie zijn in zó een omhelzing dat jullie jeZelf een ogenblik hebben verloren in elkáár;

het is een Liefde zó Alomvattend dat er nergens anders ruimte voor is…

 

… En dan voelen jullie de Púls/Mijn Keuze: “Er zij Leven”, en word jullie worden zwanger van extase...

 ‘ Vóeders’ van Mij, jullie zijn de Schoot van geschapen ‘ leven’…

 

… Door Jullie komen ‘de atomen’, die - net als jij - geboren zijn uit de Schoot van TweelingVlammen, het ene moment slapend in Liefde, het volgende moment uitbarstend, puur bewustzijn van Liefde wordend… De stimulans voor geschapen ‘ leven’,... en de reden dat je Mijn Liefde dóór moet geven... Ieder Nu/ieder ogenblik Liefhebben/geboren laten worden… ‘De zwangerschapstijd’, gevoed door uw Sterrenveldlichamen en de Stromen van Liefde die door jullie heen pompen, het ware Levensbloed…

… En dan..., de Geboorte! Oh, wat een exquise grootsheid. Hoe gevuld/overvloeiend met geschenken, omdat je samen diep verenigd bent met het pulserende Nu…. Contradicties?... Of is het extase? Orgasme? Gelukzaligheid?... Er ís geen onderscheid als Jullie samen worden afgestemd op de pulserende ritmische explosie van Mijn Leven, dat in je voortbeweegt, en door jou in geboorte is als werelden van sensatie en Schoonheid… Dus gaan jullie open, jullie Samen, de ‘ Twee ’ zó mooi geweven dat niemand weet (… jullie het minst van al!...) waar de ene eindigt en de ander begint… En golf na pulserende golf van orgastische vreugde brengt een ánder groot en glorieus Kind van Licht/een andere Christus, voort...

… Hoe zal dit nieuwe Kind van jou groeien? Hoe zal het zich manifesteren? Wat voor glorie heb je laten groeien uit de Liefde die Ik je heb gegeven, geplant in de Schoot van je andere Zielehelft,... voor jou om te Voeden? Zal het een regenboogverstuiving van twinkelende wezens van Levend Licht zijn?.. Zal het een kostbare wereld zijn met alle wemelende dansende ‘levens’ erin? Hoe zul je ‘de Rivier’ noemen, die Stroom van Levende Liefde die door jullie beider Hart stroomt?...

… Dít is het Ware Huwelijk, het Ware Huwelijk in de Hemel gesloten!... ‘ TweelingVlammen’, Samen Liefhebbend ontvángen jullie... Gevoed in de zwierende liefde van Levende Liefde die Ik over jullie uitgiet, brengen jullie samen nieuw ‘ leven’ voort, dat je dan een naam geeft en zodoende in manifeste existentie brengt. Dit Proces,… vagelijk gevoeld…, is de Oorsprong van het proces hier op aarde van verliefd worden; voor ‘ het leven’ een paar vormen, en samen kinderen krijgen waar je met Liefde en energie voor zorgt. Kinderen die je een naam geeft en die je vormt,... op geziene en ongeziene manieren. Maar “vagelijk” is het operatíeve woord… Diep in je hart ken je de Waarheid van Zielepartners, het kostbare Hart van Mij. Echter de ómkering van bewústzijn veroorzaakt hier deze symbolische vertegenwoordiging van de Waarheid die je kent als jullie Geboorte,... om te worden ervaren als golven van wanhoop, in plaats van golven van gelukzaligheid…

… Ik kom om je terug naar de Waarheid te leiden, de Waarheid van wie je Bent. De Waarheid van je glorieuze TweelingVlamrelatie. Én Ik kom om je te vragen om naar binnen te reiken en de Plaats aan te raken die Weet dat jullie Samen zijn. Ik vraag je om je óm te keren en om de Waarheid van Liefde te herkennen,... waarvan alles wat je van Liefde weet slechts een achterlijk symbool is, zoals het een kennen van deze wereld is.

Ik spreek tot ieder Paar, ieder persoon, iedere Vlam van Liefde die in het menselijk hart brandt. En omdat Ik ‘ Ben’, is het van kritiek belang dat er modellen zijn ‘gelijk op aarde als ook in de Hemel’,… of exacter ‘op aarde van wat er in de Hemel is’.... Stap op het honk (… zoals je in de taal van symbolen zegt…); uw Liefde, Samen, met uw LiefdeVlam (… in het fysieke of niet…) is Nu alles.

Maak doorbraak na doorbraak in Liefde. Wordt bewuste deelnemers in het manifestéren van Mijn Liefde, op aarde, gelijk als in de Hemel. Niets is belangrijker, want Ik beloof je dat de Vlammen van Liefde in het hart van Mijn kinderen spoedig vreugdevuren zullen zijn. De Vlammen die de aarde opeten die in de bijbel opgetekend zijn in het Boek van Openbaringen, zijn precies déze Vlammen van Liefde... Geliefden, als mensen niet weten hoe te kijken, hoe de grotere Waarheid van alles te zien, dan gaat het erop lijken dat hun werelden inderdaad worden 'opgegeten door vlammen." Echter één klein geschenk en zij zullen verwarmd worden, en hun harten zullen worden geheeld in de Vuren van Herinnering…

… Er zal waarlijk een Tijd komen waarin je simpelweg voor Overvloed zult kiezen; benoem wat je creëert in Mijn Naam en het zal voortvloeien om je heen... Het kan Nu van jou zijn als je dat verkiest. Er zijn slechts twee dingen die moeten gebeuren om dit beschikbaar te maken. Met je TweelingVlam moet je een open kanaal zijn voor Mijn boodschappen en Mijn Liefde. Betekenend dat Ik elk van Mijn andere kinderen voor jou mag leiden en dat je ze waarlijk Lief zult hebben als jezelf (als in "Heb uw naaste Lief als uzelf", geen onderscheid makend veroorzaakt door oordeel…. Met andere woorden je moet waarlijk weten dat al Mijn kinderen Eén zijn. Net zoals Zielepartners of TweelingVlammen Eén Liefde zijn met twéé stromen van bewustzijn, zijn alle kinderen van God ‘ Eén Kind’ met miljárden stromen van bewustzijn. Er is geen verschil tussen hun nóód aan Mij en jouw behóefte aan Mij, en je moet alleen Liefde zien als je naar ze kijkt.

Welnu, als je hier allen met ‘ je kleine geest’ naar kijkt zul je het willen opgeven. Je zult denken dat er geen manier is waarop je zó zuiver kunt Liefhebben, zó duidelijk kunt zien. Maar als je God Liefhebt met je gehele hart en je naaste Lief hebt als jezelf (… en Ik voegde daaraan toe "en je Zielepartner Liefhebt”, maar dat was eigenlijk niet nodig…) Want jij bent de Weg die Ik Ben, beschikbaar gemaakt voor elkaar. Jij bent de wijze waarop de ander Mij ziet en Mij Lief heeft. De Zielepartner is het grootste geschenk dat Ik heb ge-geven, want zij/hij zegt dat - waar je ook bent/hoe je je ook uitdrukt - Liefde juist daar voor je neus zal worden gemanifesteerd… Wat je zeer goed moet weten is dat als je geen pure Liefde ziet in/als je partner, te voorschijn komend in wat voor vorm je ook verkiest te vullen, het een spíegel is. Veel van jullie weten dit… Ah, maar je moet het beter begrijpen. Want jullie Tweeën zijn Eén. Er is één Levende Stroom van Liefde die Aanwezig zal zijn,… tenzij het ergens geblokkeerd wordt.

Hoe verbind je je met je TweelingVlam, hart-aan-hart, bewustzijn-aan-bewustzijn, en breng je de ervaring van de TweelingVlamVereniging tot stand? Stuur het naar je TweelingVlam in je verbeelding, en vertrouw erop dat het wordt ontvangen, zelfs als je er in het begin niets van merkt. Merk elk en ieder gevoel op. Sta het je verbeelding toe. Sta jezelf toe om te voelen, en ervaar in je verbeelding deze buitenlichamelijke vereniging met je Tweeling. Geliefden, terwijl je het heldere en open vehikel wordt voor Mijn Liefde, terwijl je begint Mij toe te staan om Mijn kinderen door jou en samen met je TweelingVlam heen Lief te hebben (en terwijl jullie jezelf als Eén waarneemt, terwijl je alle weerstand laat varen om Lief te hebben, en om Mij toe te staan om door jou heen naar anderen te reiken, hoe meer ook je Overvloed door je heen vloeit... Het heeft in de basis te maken met hoeveel van de Rivier van Leven, ofwel het ChristusLicht, je door je hart kan laten gaan - zowel door je individuele hart als door je Zielepartnerhart. Hoe meer er doorheen komt, des te meer de Liefde dingen naar jou toe zal magnetiseren.

Ik Ben met je… Onthoud je Prioriteit… : het is de Liefde Samen én de Liefde voor Mij,... en daarna de Liefde aan onze kostbare mensheid geven,… terwijl Ik door je heen van ze houd…. Eén Hart, Verliefd...

©

                                                                                                                                                                                         

                                                                                              

Blog Foundation-EénZijn/ Johannes Pape

 

[2]

 

Het Wezenlijke van de Twee-in/uit-Eén;

 Zielepartners/TweelingVlammen, en hun spirituele Reis

 

God de Vader:


... Mijn gezegende en geLiefde mensheid, Ik strooi het Gouden Licht van het Ontwaken over jullie uit... Zachtjes verhef Ik jullie visie. Ik was de slaap uit jullie ogen. Ik plaats nu Mijn Hand op jullie harten en zeg: “Ontwaak voor de manifestatie van Liefde in je leven, ontwaak voor je Zielepartner!"...

 

Is het..., achterhaald?..., zelfs de Christus?, die voor jullie Mijn Levende Liefde in vorm over jullie uitgiet?... Ik zeg jullie dat deze Liefde van Mij in déze tijd nóg dichterbij is... Het is dichterbij dan die Ene met de mantel van Christus, als bewijs voor jullie plaats in Mijn Hart! Dichterbij zelfs dan het lichaam dat je draagt. Het is zó dichtbij dat je gelukzaligheid vlak voor je staat... Voldoende dichtbij om Mijn Hand op je hart te zien, want Mijn Hand op jouw hart zal het grootste geschenk van alle geschenken zijn: de aanwe-zigheid van je Zielepartner (/Tweelingziel).

De opening naar je Zielepartner toe wordt nu de belangrijkste opgave in de wereld, want samen zul je Mij perfect kennen, alsof Ík vlak voor je sta, als je perfecte Liefde... Mijn geliefde mensheid..., Ik wil dat jullie weten hoe veel Ik van jullie houd, hoe diep Ik jullie ken, hoe perfect jullie gecreëerd zijn! In deze Tijd zal Ik jullie méér schenken dan alleen Mijn Goddelijke Zoon. In deze Tijd geef Ik jullie de kostbare spiegel van jullie éigen Goddelijke Liefde: jullie ‘Zielepartner’... Niet als een figuur die boven jullie uitstijgt tot voorbeeld, maar als een complete ervaring van een totale en persoonlijke onderdompeling in perfecte en Goddelijke Liefde. Middels deze Liefde beloof ik jullie de mogelijkheid om jezelf waarachtig te leren kennen. Jezelf te kennen in de vórm van Liefde, als Liefde in áctie. Als Mijn Liefde, als Mijn Kind in de wereld. Dichterbij dan elk voorbeeld dat Ik jullie ooit gegeven heb, is deze Liefde van de Nieuwe Tijd het ontwaken van het millennium/de tijd dat jullie eindelijk kunnen ervaren wie jullie werkelijk Zijn.

Bij jullie schepping wist Ik dat Mijn grootste wens verschéidenheid in bewustzijn was... Om in Mijn Liefde en Glorie te délen. Dit wetende, geliefden, heb Ik jullie gecreëerd met het geschenk van verschillend bewustzijn... Jullie wilden perfécte Liefde en jullie wilden het kénnen via jullie Zíelepartner... De Waarheid van onze Relatie/wat jullie voor Mij zijn: de verrassing van Liefde/het bewustzijn én de levende vorm van Mijn uitstromende Liefde, wat Mij laat expanderen...Wat jullie Zíelepartner is voor júllie... Zoals jullie een deel Zijn van Mijn Levende Hart gevuld met de essentie van de Liefde die Ík Ben, zo is jullie Zielepartner een deel van jullie éigen hart, voor jou gemanifesteerd zoals jullie het voor Mij manifesteren.

Als jullie groeien, maakt Mij dit mogelijk om de Liefdesbloesem in jullie te zien... Jullie groeien, dus zullen jullie de manifestatie van jullie Zielepartner steeds helderder vóór je gaan zien. Het meest belangrijke van alles is dat als jullie je in Liefde voor jullie Zielepartner openen - gelijk Ik van júllie houd en in Mijn Liefde alles aanwezig is wat Ik Bén - jullie dit samen aan Mij zullen terugschenken. Zoals jullie weten kent Liefde een onvoorstelbare Schoonheid van kracht en zoetheid... Zó zullen jullie gekoppelde harten zingen in gra-tie en in het schenken van Liefde. Jullie zullen de volheid van Mijn Liefde samen ontvangen, en jullie zullen dit verder schenken aan ‘Al wat Is’. En in dit schenken, in deze Liefde, zullen jullie harten opengaan voor de Vreugde van onze Communie. Dan zal de Cirkel compleet zijn. Liefde zal dan perfect door alle Creatie vloeien, en Creatie zal een Levend Wezen zijn en nieuwe werelden creëren...

... Zoals altijd is het moeilijk uit te leggen, maar Ik probeer deze visie in jullie harten en bewustzijn te plaatsen, want als je het ínziet zul je worden opgetild naar de Waarheid van je Wezen: Zielepartners vormen tezámen índividuele harten binnen Míjn Hart, gereed om voor jullie éigen creatie te zorgen en het Liefdevol te delen binnen het Geheel van Mij. Dus rek ik jullie bewustzijn uit naar de visie van hoe groot-schalig jullie zijn, hoe prachtig en hoe diep je bewustzijn en de kracht van de hereniging met jullie Ziele-partner groeit. Ik presenteer de persóónlijke ervaring van Mijn Liefde... Dichterbij dan het verhaal van Jezus, vertel Ik het verhaal van jullie Zielepartner. Door dít te begrijpen..., het bestaan van het andere deel van jullie hart..., zullen jullie uiteindelijk vele ándere dingen van jullie levens gaan begrijpen... Jullie zullen de innerlijke stootjes gaan begrijpen/jullie zullen het fluisteren in je bewustzijn en het verlangen van het hart gaan begrijpen... Dan zal jullie Zielepartner naar je toekomen. Niet alleen zullen elk moment van de dag de TweelingVlammen of Zielepartners de persoonlijke ervaring van Mijn Liefde zijn. Zij Zíjn de affir-mátie van de Wet van Liefde... Als er Liefde in jou is, dan zal Liefde vóór jou verschijnen... Dus open je in Waarheid voor je Zielepartner, om te zíen wat reeds daar is... Jullie hoeven alleen maar in jullie hart te Zijn.

Niet alleen is jullie Zielepartner de ervaring van Liefde in de vorm van Mijn Liefde voor Jou, maar ook het bewijs voor jullie ware Natuur. Je Zielepartner is het bewustzijn dat jou wil laten zien wie je Bent. Dus be-gin als je wilt onmiddellijk met het openen naar de volheid van je creatieve mogelijkheden en de grote Adem van je bewustzijn, alsof je een ánder bewustzijn wilt délen,... jóuw ‘Goddelijkheid’.

Ja, er is meer! Niet alleen is je Zielepartner de verzekering van Mijn grote Liefde voor jou, dat Ik als geschenk wil geven,... maar als je herenigd bent is een deel van Mijn Hart geheeld. Jullie Liefde in het nieuwe bewustzijn van de individueel ontwakende mensheid activeert een deel van Mijn Hart, zodat jullie een nieuw én groter bewustzijn terúggeven! Dus expandeert Mijn Liefde ook, en zul je Mij des te meer helen!

En er is zelfs nog meer dan dit! Jullie weten natuurlijk, dat alles bewustzijn is... ‘Zo boven, zo beneden’ is de Waarheid van bewustzijn op elk niveau van Creatie. Dus als alle ‘dingen’ belichaamd zijn en vol bewust, of de belichaming nu fysiek is of het grootste kosmische Licht... Als Zielepartners ontwaken, worden zij de Levende harten van Creatie. Jullie zijn één hart, met jullie eigen recht, terwijl jullie een bewuste Celin Mij zijn. Je wordt een centrum van een nieuw universum. Samen badend laat je Liefde verder vloeien, en alles in je bewustzijn komt tot Leven. Jullie worden de schepper van het universum dat júllie hebben gevormd!... Dus zijn jullie met het voortbrengen van nieuwe werelden van schoonheid, glorie, en gecompliceerdheid ook voor Míj de verrassing... Beginnen jullie de grootschaligheid hiervan te begrij-pen?... Natuurlijk bestaat er bij jullie, sinds al wat je in je bewustzijn hebt gecreëerd (maar wat met leven door Liefde ingebed is), een grote behoefte om het bewustzijn onder contróle te hebben)... Last, but not least... Als je het Levende hart wordt, de Twee van jullie samen, dan heb je de mogelijkheid om het hart wat je naar Mij toe bent te openen... Je kunt je hart openen naar Mij, en Mij toestemming geven om Mijn Liefde door je heen te laten vloeien, om je op te kunnen tillen naar jóuw creatie en in de grootste harmonie met/in lijn met Míjn Creatie/met ‘Al dat Is’, op het moment dat je dit doet door jezelf te verbinden met ‘Al Dat Is’/met Mij, met de grote Liefde en met het grote Plán van Al dat Is... Mijn dierbaren, het is híer. Wanneer jullie het Levende hart in lijn met Mijn grotere Hart zijn, dan zijn jullie compleet ‘Thuis’... Een deel van de onon-derbroken Cirkel, de Waarheid van Liefde... Waarlijk Thuis… Hart in Mijn Hart, je zult opgetild worden in ondenkbare Vreugde...

... Er bestaat geen mogelijkheid of manier van communiceren om dit in een mentáál plaatje naar jullie te laten komen... Ik nodig jullie uit om in je hárt te komen en te vrágen, en Ik zal jullie zoveel als Ik kan van deze grotere Waarheid laten zien. Al die niveaus van de Hemel/alle hiërarchieën van evolutie zijn vele manieren waarop mensen hebben gekozen om Thuis te komen... Deze zijn niet persé nodig..., er is geen beklímming, dierbaren. Er zijn geen initiaties die je moet ondergaan. Dit alles is in waarheid volledig een kwestie van bewustzijn... Jullie zijn medescheppers... En wat je gelooft is wat je ervaart... Dus als je de Waarheid kent, met heel je hart en heel je bewustzijn, dan kun je je Thuis vinden in je Zielepartner’s ogen. Dan kun je ‘de Reis’ in communie met je harten bewerkstelligen. Jullie Zielepartners zijn het criterium van ‘de Ene’, omdat hij of zij er al Is, en al een deel van jou Is. Dus, als je hem of haar niet kunt zien of horen, dan ben je gevangen in de illusie, want hij/zij Is waarachtig hier... Waarschijnlijk moet je je hart voldoende openen om de wáre wereld te kunnen zien, de wereld van Liefde en Eenheid, de wereld waarin je kunt zien wat je altijd al had. Omdat je samen een Eenheid van kracht en creatie bent, zullen jullie deze energieën naar de wereld terugbrengen. Als je deze gebruikt, laat je het Goddelijk mannelijke en het Goddelijk vrouwelijke in jou naar de aarde terugkeren... Je moet en kán alles veranderen. Jullie Liefde zal de aarde omhoogtillen, en alle schoonheid naar en in de vibratie van Liefde terugbrengen. Zijnde het Hart van Creatie, Mijn geLiefde Zielepartners, kunnen jullie dit heel gemakkelijk wélbewust doen. Zo zie je dat dít de Weg is als je de wereld wilt optillen en al het leven terug wilt brengen naar de Realiteit van Liefde, de Realiteit van Overvloed, van veelheid, van Waarheid en perfectie... Dit, geliefden, is hoe je van hier naar daar kunt komen. Dit is hoe je de wereld kunt redden. Dit is hoe je al haar groene leven naar haar terugbrengt, inclusief dat waarvan je dacht dat het uitgedoofd was. In de Waarheid van Liefde is alles perfect wanneer alles zich (... inclusief jullie kostbare dieren...) van natúre aan jou openbaart. Alles bestaat in Heelheid en Schoonheid.

Dus als je geleerd hebt dat je een relatie kunt bekijken middels ofwel het ego ófwel het hart, dan kun je de wéreld ook op eenzelfde manier bekijken. Als je in het ego bent, kun je je kostbare Zielepartner zien als iemand die je pijn zou kunnen doen... Je zou je wereld kunnen zien als één van competitie, jaloersheid, en streven,... om maar niet te spreken over ‘de slechte dingen’ die continu gebeuren. Maar als je in je hart aanwezig bent zie je jouw Zielepartner, en link je naar meer en meer Waarheid... Je ziet ‘het Goddelijke Plan’ waarbinnen je gedurende eonen van tijd samengekomen bent, om te ontwaken aan een groot aantal personen... In jouw eigen ontwaken zullen de meeste het goed doen. Je zult de onvoorstelbare Liefde tussen jullie zien, die geen begin heeft en geen einde. En telkens als je met je hart kijkt naar je Ware Liefde, zie je meer en meer manieren waarop je tezamen een zegen kunt zijn voor de wereld en de mensheid... Je zou de wereld met alles erop kunnen zien als een gedoemde planeet, óf je kunt de wereld door je hart zien als een plaats van de meest prachtige eenheid... Als je dit doet vanuit de positie van je Eenheid met je Zielepartner, dan zul je het creëren. Om je Zielepartner te zien, je andere Helft/je TweelingVlam (...wat de betere term is...) moet je gaan kijken met je hart. Dus als je samen bent dan zul je de wereld gemakkelijker als Liefde zien. Aldus, wanneer Zielepartners bij elkaar zijn/Mijn Liefde in ‘de vorm’, dierbaren, dan kunnen jullie de wereld veranderen... Voeg je wil naar Goddelijke Liefde, en creatie zal volgen. Ik vraag je te weten, dat je het Nieuwe Wereld-bewustzijn gemakkelijk samen met je Zielepartner kunt manifesteren. Juist nú, in het ontwaken van de mensheid, is er niets belangrijker dan je te openen voor je Zielepartner. Ik kan je beloven dat, zodra je de ervaring van de Liefde met je Zielepartner hebt, je alles correct zult zien. Je be-grijpt het (... om ‘de bijbelse roep’ te noemen...) om terug te komen naar ‘de Tuin’... Adam en Eva moesten elkaar ook vinden, en deze Tuin is gemaakt voor Twee, voor Adam en Eva/voor jou en je Zielepartner..., omdat dit dierbaren, is hoe jullie reeds Leven!... Je Zielepartner is een deel van jou. Dit is een FEIT. TweelingVlammen: Twee halve in Eén. Twee zijden van één Hart. Twee reflecties van één Bewustzijn... De tijd van vergeten is voorbij... Teneinde je individualiteit/je eigenheid te vinden heb je vele ‘vormen’ aangenomen, gescheiden van de Waarheid, zodat je geloofde alleen te zijn. Dit was een belangrijk deel van een heel belangrijk Plan. Maar voor het einde van de involutie/van de Reis van jouw individualiteit waren wij overeengekomen dat wanneer je herénigd zou zijn met je Zielepartner je dan zou weten dat het tijd zou zijn om naar Mij terug te keren.. Als je het jezelf diep van binnen zou vragen, dan zou je weten dat dit Waarheid is. Dus roep Ik je op om je te Herinneren. Het is tijd voor de Reis van ontwaken...

... Dierbaren, in Waarheid gaat elk stukje van deze Reis over wat je overééngekomen bent te gelóven.... Lees dit alstublieft nog een keer... Herinner je je het al? Geliefden, jullie zijn Mijn Kinderen. Denk hierover na!... Je kunt niet vergeten wie je Bent, of je moet er al voor kiezen. God kan niet vergeten. Maar wij weten, ge-zamenlijk, dat je niet individueel kon bestaan, of ver genoeg weg kon gaan zodat je zo gezegd buiten Mijn draaicirkel zou wezen... Je moest lang genoeg vergeten wie je was om een identitéit op te bouwen, wat je zou beschermen om direct weer terug te vliegen naar de uitgestrektheid van wie Ik Ben... Dit hebben wij volbracht!... Wel, is dit niet de grootste reden om je te verheugen? Nú Mijn dierbaren, alles wat je hoeft te doen is je herinneren. Er is niets anders. Er zijn geen niveaus die je moet beklimmen/geen evolutie door de verschillende dimensies, tenzij je gelooft dat deze er zijn... Dierbaren, al dit is voor diegenen die nog steeds vergeten. Al deze hemelse rijken/al deze hogere, en hogere, niveaus van leringen zijn gecreëerd door hen die nog gedeeltelijk slapen. Jullie hoeven dit niet te doen. Alles wat je hoeft te doen is je te herinneren. En de methode om alles weer te herinneren, is door in de ógen en het hárt van jullie Zielepartner te kijken. Ik beloof jullie, dit is Waarheid. Dit is het enige Pad dat je nodig hebt... Het kan gebeuren in een fractie van een ogenblik; de volle herleving van je complete Identiteit als het gedeelde hart van Goddelijke TweelingVlammen. In dat ogenblik eisen jullie het medeschepperschap met Mij op. Dus, deze Zielepartner-informatie is de meest belangrijke informatie in de wereld. Doe alstublieft alles wat je kunt, ieder van jullie, om dit uit te dragen. Deel deze boodschap in alle talen. En voor iedereen die "Ja" zegt als deze zich herinnert en het hart opent: deel je ervaring als jullie Zielepartner weer verschijnt.

In het vorige tijdperk droeg Jezus de mantel van Mijn Liefde in ‘vorm’. Nu zijn jullie allemáál gereed om dit te ervaren. Hij heeft gezegd: “Gezegend zijn zij die níet kunnen zien, maar er wél in geloven”. Nu zeg Ík, "Gezegend zijn zij die geloven", omdat zij Liefde - hun Zielepartner - zullen zíen als zij vóór hen staat,... Geliefden, in dit Tijdperk komt de Liefde om ín jullie te ‘Leven’, en ‘Leven’ in jullie betekent dat het gemanifesteerd moet worden. Dit is de Wet van Creatie... Het gelijke trekt het gelijke aan. Alle energieën zijn belichaamd. Dus jullie eigen Liefde, de Waarheid van wie je Bent, moet volgens deze wet belichaamd worden in jullie leven.

De enige reden waarom mensen hun Zielepartner niet kunnen zien, is omdat er geen ware Liefde in hen is. Daarom zien ze alleen de vibratie van de bedríeglijke wereld/de wereld van afscheiding en ego. Ieder van jullie moet anderen helpen het Leven te kiezen vanuit het hart. Aan hen zal de Zielepartner verschijnen. Als iemand zijn of haar Zielepartner niet vinden kan, dan leeft hij/zij nog steeds in het ego, of wil het niet als Waarheid erkennen. In het gezicht van het massabewustzijn vraagt het inspanning om naar het hart te verschuiven. Maar, wauw..., de beloning!... Niet alleen voor hen die zich zullen openen/zij die hun leven veranderen, maar ook voor jullie, Mijn geliefde kinderen die al wakker zijn. Het is een grotere Waarheid  - veel meer dan je waarschijnlijk in kunt voelen - dat je ontvángt door te géven. Als je al niets anders deed dan onzelfzuchtig aan anderen geven, zal je overstijging verzekerd zijn. Energie is een bewegend iets... Het moet doorgegeven worden om de ópbrengsten ervan te kunnen ontvangen. Dus als het Levendig is, precies zoals met het hart, moet het bloed door het lichaam stromen om in leven te blijven. Zoals bloed je lichaamscellen voedt, zo heeft je spirituele lichaam Liefde nodig als voedsel. Het mag nooit eindigen. Hoe meer Liefde gegeven wordt/hoe meer Licht vrijgelaten wordt, hoe meer het terugvloeit naar je eigen systeem.

Het teken van jullie Thuiskomen is de reünie met jullie Zielepartner... Welnu, wat te doen… Jullie moeten je herinneren dat jullie Liefde zijn, dat jullie kunnen ‘zien’ met het hart, en dat er een keuze is tussen ego en Liefde. Elk menselijk wezen heeft het zaad van Herinnering in zich. Als je ontwaakt bent is het jullie werk om te zoeken naar elke weg om deze Herinnering aan elk menselijk wezen uit te dragen. Laat je nooit te-neerslaan. Herinner je altijd dat de verschuiving ogenblikkelijk kan zijn. Werkelijk. Alles wat nodig is, is die ene aanraking door de Herinnering, de 'Aha'-ervaring. En al wat nodig is voor hen die al samen zijn met hun Zielepartner is simpel om zichzelf te verheffen naar de volheid van Onze Relatie. Eén moment van complete Eenheid met je Zielepartner kan hiervoor zorgen. Je bent werkelijk dat wat je gelooft. Het zal je eraan blijven herinneren dat je jezelf vrij kunt maken van beperkte visies.

Jullie creëren het allemaal, dierbaren, vanuit onze overéénkomst. Ja, maar ook middels jullie creatieve ver-mogens... Jullie hebben je deze wereld van afscheiding ingebeeld, en dit alles is een deel van de taal van de symbolen/van wat je momenteel gelooft... Geloof in je Liefde!... Wij hebben het gemakkelijk gemaakt, om-dat jouw Liefde zich vlak voor je zal manifesteren. En dan, van moment tot elk bemind moment, zal het voor je mogelijk zijn om te zíen ofwel zal je jouw ware Natuur gaan herkennen... Hoe?... Door de Liefde voor je Zielepartner te observeren. Dierbaren, geloof in Liefde als de Waarheid van je Wézen, en geloof in zijn manifestátie als jouw Zielepartner... Bekijk het voorzichtig... Als jullie Zielepartner zich nog niet mani-festeert, en je roept haar/hem, weet dan dat deze vanaf dat moment bij jullie Is, wachtend totdat je haar/hem wel kunt zien. Als je al met iemand samen bent, dan kan hij/zij via deze persoon doorkomen. Als je het op geen enkele manier ziet, dan beperk je je bekwaamheid, want deze wereld is een complete illusie...

... Het feit dat je met iemand bent en zegt "Dit kan het niet zijn", zegt iets over jou en niet over hem/haar. Je moet het van deze/jouw kant bekijken! Je moet erkennen dat dit je ‘droom’ is. Waarom zou dit je droom zijn?... In het leven waarin je ontwaakt, heb je gekozen om bij iemand te zijn..., wie niet? Blijf altijd eerlijk. Kies ervoor om onvoorwaardelijk van hen te houden, en zie hen als een ‘potentieel’ voertuig voor je Zielepartner. Neem dan actie. In de meeste gevallen wanneer een persoon is met iemand die ‘slaapt’ (de ene persoon is wakker, maar de andere slaapt), is er vaak een diepe wéérstand met ‘het schómmelende van de boot’. Er is behoefte aan gebórgenheid, én er is een gebrek, geloof, of gemis, het maakt niet uit wat... Jullie verlángen is daar, maar goed, het is de onwil om de comfortzone te verlaten. Dat is vaak het geval... Niet altijd... Onthoud dit is alleen bij wijze van voorbeeld om jullie aan het denken te zetten. Als dit is wat je na een diep onderzoek hebt ontdekt, en je Mij aangeroepen hebt om je te assisteren om te kunnen zíen, dan is het nodig om naar je Zíelepartner te gaan. Het is nodig dat jullie te vertellen dat je gelooft dat het je Zie-lepartner is, en dat jullie eenpunt bereikt hebben dat je dit bewust moet delen. Leg uit wat het betekent... uitleggen! Uitleggen - dat je de relatie wilt beëindigen als je het niet kunt uiten -, maar blijf herhalen dat je absoluut gelooft in de ander’s kunnen.

Je moet je voorbereiden op een wonder. Als je niet bent voorbereid op een wonder, dan ben je in het ego. En als je het gevoel hebt dat er teveel water onder de brug is (... luister alstublieft...), dan ben je niet in je hart; je bent in je ego. En nu vraag ik jullie die zich in deze situatie bevinden, om er zeker van te zijn dat je in het hart leeft en dat je werkelijk eerlijk met jezelf wilt zijn, maar ook eerlijk, positief, en liefhebbend naar de ander zal zijn. Als je absoluut zeker bent dat je compleet verschoven bent van ego naar hart, en als je dan kijkt, dan begin je jouw Zielepartner te zien. Ja, in hen, in die persoon die je veroordeeld hebt als hulpeloos of onwaardig. Ik garandeer je dat je Zielepartner er staat, wachtend om je partner te ‘overschaduwen’. Ik wil jullie zeggen, ieder van jullie, dat je wonderen kunt verwachten. De wereldse tijd is veranderd, en in je hart zul je zien dat dit Waarheid is.

Als je al ontwaakt bent, kan Ik jullie vertellen dat er een reden voor is dat jullie met een partner zijn. Bin-nenkort zullen jullie vele verhalen horen van mensen die het in vertwijfeling bijna opgegeven hadden, maar die verschoven zijn naar hun hart en dáár hun Zielepartner hebben gevonden. Als je werkelijk com-pleet en openhartig verschoven bent naar je hart als een regulier niveau van waarneming/van gevoel (... wees hier alert) en je was liefdevol en trouw voordat je jouw relatie hebt verlaten, overtuig je dan zelf goed of je een teken van Mij hebt gekregen. Want heel vaak is de opening van de persoon waar je mee bent één van de incarnatie-overeenkomsten van dienstbaarheid die je verricht. Hoewel, het is mogelijk dat iemand  zo in het ego vastzit alsof zij verloren zijn. Maar het zou heel ongewoon zijn dat jij, als een ontwaakte iemand, bij één van hen zou zijn... Maar niet onmogelijk. Dus vraag ik jullie om voorzichtig stappen te zetten. Want, misschien is het makkelijker om je Zielepartner te zien via een nieuw iemand in je leven, omdat je gelooft dat dit kan, of misschien ontdek je dan dat je onafgewerkte zaken in je hebt. Dierbaren, Ik vertel deze dingen aan jullie, omdat de sluiers dunner worden.

Overal om jullie heen is Hulp. De Waarheid wordt steeds vlak vóór jullie meer zichtbaar dat de wereld is zoals je geloofd dat het is. Onthoud dit, het kan in een ogenblik veranderen. Ik zeg niet, dat het niet goed is als je iemand verlaat om op zoek te gaan naar je Zielepartner. Ik zeg dat de Waarheid een keuze is om Liefde te zien. Overtuig jezelf of je dit gedaan hebt. Jullie leven kan absoluut veranderen als je gelooft dat je het buiten jezelf kunt verplaatsen,... en op dit moment lijkt dit voor jullie reëler te zijn. Maar het kan ook volledig veranderen door dat wat binnenin jullie is in beweging te brengen. In onze onderzoeken over het ontwaken van Liefde/de reünie van Zielepartners, presenteer Ik dit vanuit alle verschillende invalshoeken, zodat ieder van jullie zich in deze woorden kan vinden, en mogelijk snel tot de diepste reflectie van Liefde zal komen. Het ontwaken is aan jullie, en jullie Zielepartner is van dit alles het belangrijkste deel... TweelingVlammen kun je alleen zien met je hart.

©

                                                                                                  

                =============================================================================

 

De Herinnering; vanuit het hart kiezen voorbíj de illusie van dualiteit en anti-Liefde

 

 

 

                                                                                     God de Vader:

 

Mijn geliefden/mensheid, Ik laat dit met Mijn tedere Liefde over u uitvloeien, in stromen van Licht, om uw wachtende harten te beroeren… Het bevat de sleutels te uwer Herinnering, de herinnering aan uw Schóónheid en aan alle manieren waarop Ik u gemaakt heb naar Mijn Beeld/de herinnering aan de Waarheid der Líefde, hoe elk menselijk hart geboren is in Liefde en elk mens een kind van God is, en de Herinnering dat uw hárt ons verbindt en dat door uw hart uw medescheppende macht Leeft... Door uw hart komt uw schat tot u, alle gaven die Ik u voor altijd schenk. Door het hart herinnert u zich en wordt u nu wakker aan de Waarheid van Liefde, die u Bent…

 … Hoezeer heb Ik U lief! U bent waarlijk de grootste aller wonderen. U bent Mijn eigen hart, levend en belichaamd, klaar om uit te dijen, om voor altijd maar voort te gaan om de Liefde te geven die u Bent. Ú maakt Liefde levendig, verassend, nieuw. Alleen ú geliefden/Mijn dierbare glorieuze kinderen, alleen u kunt voortgaan vol ademloze spanning, en de Liefde die Ik Ben zien met een geheel nieuw perspectief. Heeft u nooit versteld gestaan van uw wonderbaarlijke nieuwsgierigheid? Of hoe onverzadigbaar u voorwaarts gaat om de wereld te ontmoeten en te groeten? En hoe diep u geraakt wordt door elke expansie van schoonheid? Dit is het wonder van uw medescheppende hart.

Mijn Wil voor u, voor u allen, elk lief geweldig gouden kind van God, is een wereld van vrede en een leven van overvloed. Door naar Mij te kijken kunt u deze zaken verkrijgen. Uw hart is de bron van uw macht, uw schat, uw identiteit, uw Leven. Uw hart is voor eeuwig met Mij verbonden. En door uw hart zult u uw zegeningen ontvangen, de schatten van vreugde en Liefde, en de steeds toenemende overvloed die Ik voor u in bewaring heb. Oh! Het is waarlijk de wens van Mijn hart u de sleutels zelf te geven van de hemel, opdat u de hemel op aarde moogt beleven en overal waar u gaat, voor eeuwig en eeuwig. Al wat nodig is, is dat u terugkeert naar uw hart om de vréugde in het leven te vinden, dat de ware resonantie van het hart bevat en de cornucopia (de hoorn des overvloeds) van elk goed, dat voor u zal verschijnen als uw leven en uw wereld.

Ik Ben een God van Liefde, geliefden. Voor altijd en altijd. Er is niets dan Liefde in Mij. Laat je hart zich roeren in zijn herinnering aan de grote Waarheid, want hierop rust de bevrijding van deze dierbare wereld en uw duizend jaar durende vrede, die in werkelijkheid oneindig duurt. U hebt dit geweten, ergens diep van binnen. U heeft geweten dat Ik Liefde Ben, en dat alles wat u ziet niet klopt… Alle oorlogen, ziektes, broeders die zich tegen hun broeders keren, de armoede, de pijn, zelfs oud worden, en de dood.

Oh, geliefden, Ik heb u gehoord toen u om antwoorden schreeuwde in de duistere nacht van uw Ziel. Hoe een ieder van u de vraag gesteld heeft: "Als God van ons houdt, waarom zou Hij dan kinderen met kanker creëren en hele volkeren laten sterven van de honger, zo uitgeteerd dat ze er nu reeds als geraamtes uitzien?" Het leek u niet juist. Dit geliefden, was de boodschap van het hárt, dat zocht u de Waarheid te laten zien. En als u vroeg: "God, wat is mijn bestemming, de betekenis van mijn leven?", dan reageerde u op de aansporingen van uw hárt. Echter sommigen die hun hart niet konden horen, wendden zich af, ervan overtuigd dat Ik niet een liefdevolle ouder voor Mijn kinderen kon zijn als Ik zulk een wereld van verschrikkingen creëerde…

 … Nu is het Tijd voor de Waarheid. U bent gereed. En aan hen, die dit lezen en het al weten, vraag Ik om uw belofte om dít te leven te verdíepen, en om het door te geven aan Mijn andere dierbare kinderen. Aan u die dit leest en dit niet kunt aanvaarden vraag Ik om uw aandacht even te laten zakken naar uw hart en alleen maar te overwegen of dit een mogelijkheid zou kunnen zijn. Geef het dan door aan anderen, opdat elke hand, elk paar ogen, elk hart dat in contact komt met deze brief, geschreven in Licht, ook de gelegenheid heeft om een moment te nemen, om toe te staan dat deze mogelijkheid in hun leven geplant wordt...

 … Geliefden, Ik heb u lief. Ik heb u lief met een Liefde zo groot als de Kosmos. Ik heb u lief met een vreugde in uw bestaan, dat elk moment groter wordt. Ik houd van u als van het Hart binnenin Mij. Ik houd van u, en mijn Liefde wankelt nooit, verandert nooit, en houdt nooit op. Ik verlang ernaar dat u dit weet, en ons zoete samenzijn ervaart. Ik verlang ernaar om alle schatten van de schepping voor u neer te leggen. U bent de Mijne. Nu en nu. Altijd. En niets kan daar verandering in brengen. Het is een feit van uw bestaan…

 … Ik heb deze wereld van pijn niet geschapen. U deed dat. U deed dit toen u verkoos te geloven in goed/in Liefde, én in iets anders dat u het tegenovergestelde van Liefde noemde. Noem het het moment in ‘de Tuin’, toen u ‘de vrucht van goed en kwaad’ at. Noem het ‘het eerste oordeel’. Wat voor naam u er ook aan geeft, geliefden, het is uw eigen schepping. En toen heeft u zichzelf aangesteld als zijnde in staat om te beoordelen wat wat was, en zo is deze wereld van dualiteit begonnen, van licht en duisternis, van Liefde en anti-Liefde. Maar, dierbare mensheid, Ik Ben alleen Liefde. En in Míj bestaand, bent ú óók alleen Liefde… Dus moest u een valse wereld scheppen, een doe-alsof- plek waar de duisternis kon bestaan, want het kan niet bestaan in dat wat altijd en eeuwig alleen Licht is, dat Ik Ben.  U heeft sindsdien altijd in de woestijn van uw medescheppende verstand gedwaald. Want als uw hart, verbonden met Mij, de Waarheid kent van niets dan Liefde, dan moest u wel een andere manier vinden om een scenario van dualiteit te zien. En zo ontwikkelde zich het gereedschap van uw verstand.

 Oh, geliefden, Ik ben niet van plan om de zaken uitvoerig uit te gaan leggen. Al wat Ik u kom vertellen is dat u alleen Liefde bent. En dat, hoe meer u verkiest om met uw hart te leven, hoe meer u de wereld zult zien zoals ze wérkelijk is… Hoe meer u deze ware Liefde van God zult ervaren, de Liefde waarin Ik u bewaar, op elk en ieder moment. Vandaag leeft u in een wereld op de rand van oorlog, een wereld vol negativiteit en met zoveel pijn dat u uzelf wel moet verdoven om te overleven. Dus u heeft niets te verliezen door dat wat Ik U nu laat zien, te testen. Als u weet dat Ik alleen Liefde Ben, dan moet u ook weten dat Ik altijd voor u de wereld van uw erfrecht behoud, de wereld van vreugdevolle extase en glorieuze overvloed. U weet dat Ik niet een macht Ben waar u een beroep op kunt doen in duistere tijden, want duisternis be-staat niet in Mij… U weet dat elk moment dat u zich met Mij verbindt, u zich verbindt met de Liefde en perfectie die Ik altijd voor u behouden heb en altijd voor u zal behouden. Ik Ben onveranderlijke Liefde. In de Waarheid van deze Liefde is er geen negativiteit…

 … Hoe zit het dan met deze wereld van pijn die u voor zich ziet? Met de oorlogen en de geruchten over oorlogen? Met de angst en alle ervaringen die maar blijven optreden in uw leven? Ze zijn ú, drómende, geliefde. Ze zijn ú, verdwaald in de miljoenen draden van mogelijkheden, voortkomend uit uw besluit om in goed en kwaad te geloven. En precies zoals u denkt dat uw dromen echt zijn wanneer u 's nachts ligt te slapen, precies zo is het met deze wereld. Zó echt en vol pijn voelt het…

 … Er is een andere manier van ‘Leven’. Hierbij staat u elke morgen voor deze wereld van leugens en kiest u ervoor om alleen in Liefde te leven. Om bewust de illusie van het oordeel dat goed en kwaad bestaat af te wijzen. Om uw wil in de Mijne te plaatsen en Mij te vragen u zo hoog te verheffen dat u het verschil kunt zien. Het onderscheid tussen de waarheid der Liefde die in uw hart leeft en deze wereld van wervelende negativiteit, die leeft in uw geest. En als u eenmaal weet dat Ik Liefde Ben en dat u eeuwig in Mij leeft, dan zult u waarlijk in vrede deze wereld bewandelen. Als u weet dat Ik uw Thuis Ben en u het hárt erkent, zou u door een door oorlog verscheurd landschap kunnen wandelen met links en rechts om u heen vallende bommen en weten dat geen van deze bommen u kan raken, noch uw Thuis…

 … Ik zal uw vragen beantwoorden. Uw hart schreeuwt uit " En hoe moet het met de anderen?" "Wat heb ik eraan als ik veilig in U verblijf, God, terwijl overal om me heen de mensen lijden?" Geliefden, het antwoord is dit: als u de droom verdrijft, als u uw Wil teruggeeft aan Mij, als u de Waarheid der Liefde binnengaat die we samen Zijn, dan ontstaat er een aura van vrede om u heen; een grote bal van Licht wordt geschapen, zijnde de Levende Waarheid van Liefde die u aan het worden bent. In het begin wordt de illusie misschien alleen maar verdreven uit uw eigen leven, terwijl uw vertrouwen in Liefde u terugbrengt in de hemel waar u thuishoort, terwijl u zich, keuze na keuze en dag-na-dag, tot Míj wendt voor uw identiteit en niet tot de wereld waarvan u geloofde dat die buiten u is. Maar elke dag groeit dat Licht, precies zoals zou gebeuren als u een fysiek lichtje in een donkere kast vol met enge vormen aandoet. Het licht vult de hele ruimte - er is geen duisternis over -, en alles wat zo bedreigend leek wordt neutraal. Iets dat u kunt veran-deren door de oude meubels weg te doen, of iets waarvan u tenminste weet dat het geen kwaad kan. En zo zal de cirkel van Licht om u heen des te groter worden, als uw vermogen om met Mij verbonden te blijven sterker wordt, en u de wereld kiest die uw erfrecht is omdat u een kind van God bent. Eerst zal het uw buren verlichten. Opeens kunnen ze zien dat zich niets engs in hun leven schuilhoudt, dat ze vrij zijn om ervoor te kiezen gelukkig te zijn en vreugde te beleven. En met elk moment dat u in eenheid met de Waarheid van uw hart doorbrengt, wordt het Licht van de Waarheid om u heen groter, totdat u de hele buurt beïnvloedt, en dan het stadje waar u woont, en dan de provincie, en het hele land. Totdat u uiteindelijk zult doen wat Jezus deed: waar u ook bent, de mensen zullen hun waarheid als Liefde zien, en dat wetende met hun gehele hart zullen ze hun problemen, hun ziektes, en hun streven achter zich laten, alleen maar omdat ze de kracht van uw Licht ondergaan hebben terwijl u uw leven van alleen maar Liefde leeft. Dan, als anderen hetzelfde doen, zult u spoedig de wereld ingaan en de illusie van negativiteit zal moeten verdwijnen. U zult het licht in ‘het theater’ aangedaan hebben, dat wat u de wereld noemt, en allen die ge-loofden dat het leven een gevecht was, zullen plotseling bevrijd zijn.

 In uw Westerse wereld staat een passage in de Bijbel van hem die kwam om u de weg naar de Waarheid van het hart te tonen: "U kunt niet zowel God als de mammon dienen". Dit is precies wat het betekent. U kunt niet geloven in een wereld van goed en kwaad en tegelijkertijd proberen om een leven van Liefde te scheppen. Want binnen de droom van dualiteit bevat elke keuze voor Liefde zijn tegendeel.

Geliefden, als dit u aanspreekt, als zich iets roert in uw hart (… of natuurlijk wanneer u uitroept, "Oh, Ik weet dit!"…), dan bent u hier om de Weg te wijzen… Mijn Gezicht hier te zien, Mijn Liefde, in elk menselijk wezen, wát voor rol ze ook spelen in de droom van goed en kwaad, van Liefde en anti-Liefde. U bent hier om het Nieuwe te bouwen, om de hemel tevoorschijn te brengen van Levende Liefde waarin u altijd al behoorde te zijn. Wend u tot Mij, elke dag, moment na kostbaar moment, Ik zal u laten zien wie u Bent: een kind zo mooi dat ‘uw mantel’ van sterren is gemaakt, uw hart een levende zon die licht brengt in de duisternis en alleen maar licht onthult.

Geef Mij uw Wil, laat Mij u verheffen, zodat u elk moment de eenheid der Liefde kunt zien. Hoe elke creatie Mijn wezen is en elk deel, geweldig en vreugdevol, danst in een werveling van zoet, exploderend leven. Ik zal u helpen voorbij te zien aan dualiteit, voorbij de sluier waar de droom van de afgescheidenheid gedroomd wordt door Mijn kinderen. Ik Ben alleen Liefde. En uw hart is de sleutel tot de schatten die, voorbíj ‘de tijden’, voor u behouden zijn... Tijd, de illusoire creatie die voortkomt uit ‘passend bij ervaringen’, een slinger van goede en slechte ervaringen.

 Geliefden, Ik spreek tot u wiens harten hebben geweten, diep van binnen hebben geweten dat Ik niet zo'n wereld als u nu voor u ziet zou creëren. Het kan gemakkelijk zijn om eruit te stappen, maar u hebt de illusie gedurende lange tijd geleefd. Dus kunt u elkaar hierbij helpen. Help elkaar om de aandacht op uw harten te vestigen en om de kracht der Liefde die u daar aantreft te gebruiken om de wereld die u wílt te voeden, níet de wereld die voorbij gaat/de wereld van zoveel pijn. U bent medescheppers, naar Mijn Beeld gemaakt, weet U nog? Het is waar. U bent naar Mijn Beeld gemaakt,… en zo manifesteert u wat u in uw hárt gelooft. Onthoud, het hart is waar wij verbonden zijn, dus alle macht, alle Licht, alle Liefde die Ik in u laat vloeien komt direct en zonder mankementen naar en door uw hart… Ik Ben Schepper; Ik Ben Liefde, en Ik dij uit door u.

 En Mijn convenant met u, Mijn kinderen, is dat Ik altijd en eeuwig de wensen van uw hárt zal vervullen. Deze belofte is aan een ieder gegeven op het moment dat u geschapen bent als kinderen van de Liefde die Ik Ben. Dus als u diep in uw hart bang bent, als u bang bent dat uw hart gebroken is (… besteed aandacht aan deze woorden…), als u bang bent dat Liefde u zal verwonden, als u uzelf blijft beschermen, als u elk moment verwacht dat die andere schoen ook nog wel naar beneden zal komen, als u voelt dat de wereld hopeloos is, als u voelt dat het leven niet de moeite waard is, als u voelt dat het einde der wereld nabij is - hetzij door haar 'dood' te vervuilen, hetzij door chaos en oorlog -, deze diepe wijzen waarop u tegen uw leven aankijkt, dit zijn de dingen die u gelooft met uw hart. En dus, geliefde, zullen zij zich voor u manifesteren volgens onze afspraak. Want als de Liefde die Ik Ben door u heen stroomt, dan brengt die Liefde alles tot leven wat voor de ópening van uw hart gehouden wordt, en die Liefde zal u helpen mede te scheppen. Dus zo ziet u, dat als u voor het Witte Huis staat met woede in uw hart, met het geloof dat er niks zal veranderen, dat overheden corrupt, en, het ergst van al als u haat koestert binnenin de tempel van God die u bent, dan is dat, geliefden, waar u meer van zult ontvangen.

 U bent 'de prijs' van het Universum - het hart van God uitgegaan om te creëren. Er is in werkelijkheid alleen Liefde om mee te creëren. Maar als u Liefde en anti-Liefde kiest, dan wendt u uw gelaat af van Liefde en, turend in de wereld die u gemaakt heeft, zoekt u uw identiteit. Oh, dierbaren, vindt het daar niet! Wordt alsjeblieft wakker aan de Waarheid der Liefde. Plaats alles wat u heeft bij uw ware en glorieuze hart. Ik bekloof u dat Liefde de enige macht is. En dat, werkelijk waar, het het hart is waarmee u altijd zult creëren wat u ervaart, of het nu is op aarde, of later na ‘de dood'. Er is geen vooruitgang, geen goed en geen kwaad, geen beter en best. Er is alleen de waarheid der Liefde of de droom van de afscheiding. Als u deze sprong kunt maken, bent u degenen die hemel en aarde verbinden, die het paradijs terugvorderen waar u in werkelijkheid nooit echt weggegaan bent. Maar als u dit niet kunt, gaat dan alsjeblieft dóór uw vertrouwen in Liefde te laten groeien. Het is goed om voor Vrede te bidden, ook al bevat uw gebed het geloof in haar tegendeel, want op de momenten dat u op Liefde focust gebruikt u uw medescheppende be-wustzijn om u steeds meer te verheffen naar de de eenheid met Liefde. Het is echter het beste (… en Ik gebruik deze termen omdat ze hier relevant zijn…), het is de ware Weg, de Weg die Jezus kwam laten zien, om alleen Liefde te zien. Om elk spoortje kracht in uw hart in het paradijs der Liefde, dat deze aarde in werkelijkheid is, te plaatsen, en niets van uw energie te schenken aan de illusie dat Ik ook maar iets anders dan Liefde zou kunnen creëren. Ziet u het? Ziet u in hoe dit wel een fantasie moet zijn als in Mij geen duisternis bestaat? Als Ik Alles Ben Wat Is,… en dat Ben Ik…, dan is er nergens in de Schepping iets anders dan Liefde…

 … Oh, geliefden, dit beloof ik u: u werd geschapen in Liefde, gemaakt als een glorieuze reproductie van wat Ik Ben als Schepper. Zo kwam u tevoorschijn, waarlijk, als TweelingVlammen; de krachten van het Godde-lijke/Oceaan der Liefde; Goddelijke Vrouwelijkheid én de grote beweging van Mijn Wil daarbij gevoegd, Goddelijke Mannelijkheid. Geboren als Één - met twee punten van bewuste Liefde - bestaat u voor altijd in een grootse Eenheid van Liefde, tezamen vonkend om samen meer Liefde te scheppen… Ik roep u naar Huis. Naar Huis naar de Eenheid der Liefde die Ik Ben en die gij zijt in Mij. Elke gedachte aan vrede/elk gebed heeft waarde, en elke handeling van dienstbaarheid in de naam der Liefde aan de ander is een ster in the nacht van deze 'zak van dualiteit'. Maar de echte dienst waar velen van u voor gekomen zijn, is om samen te smelten, hart na hart, in de overtuiging van de Waarheid van uitsluitend Liefde, en om een net te vormen met uw grote aura's van Licht, en daarmee de wereld op te tillen en te bevrijden van het tegendeel, veroorzaakt door 's mensen geloof in goed en kwaad.

 Dank u geliefden dat u dit heeft gelezen. Voelt u Mijn Levende Aanwezigheid in uw hart? Ziet u het Licht achter deze woorden, de pakken Liefde die Ik nu bezorg? Dán bent u geroepen, geliefde. Geroepen om een wereld van uitsluitend Liefde te herinneren. Geroepen om dit visioen voor u te plaatsen tót het in uw hart verzinkt, en uw enige verlangen wordt om het aan Mijn kinderen terug te geven als hun geboorterecht… U heeft Engelen overal om u heen. Uw handen worden vastgehouden, vinger van Licht aan vinger van Licht, door de meesters die u voorgaan om de Weg te effenen. Elke bevestiging van de wereld der Liefde die u kiest wordt rondgebazuind door Aartsengelen, als ze door de hemelen schallen: "Er ontwaakt een kind van God! Een kind van God ontwaakt!" En koren van wezens, levende sterren groter dan uw zon, verbreiden de boodschap dat het Geheel van Liefde/Ik Ben vervuld is van vreugde. Want elk kind van God dat terugkeert heelt zoveel levens van de dromen van anti-Liefde als hun creatieve hart maar kan. En de hele Kosmos verheugt zich, want een gat in Mijn hart, veroorzaakt omdat u wegkeek de duisternis in, is geheeld. Het hart van God is gerepareerd, Ah, maar meer dan dit: de Liefde/Ik Ben gaat weer verder als u nieuwe dingen creëert die wij samen lief kunnen hebben...

... Ik roep... U kunt Mij horen…, het duurt nu niet lang meer, geliefden.

 

(bron: Yael Powell)

 

======================================================================================

 

 

Een Paasboodschap van God de Vader voor de mensheid

 

God de Vader:


… (Pasen,) het is ‘de lente’ van het menselijke hart… Mijn Liefde komt naar voren om je nu aan te raken, om ‘de aarde van je innerlijke landschap’ te verwarmen, om je in Mijn tedere Liefde te wikkelen totdat je hárt Mijn Pááslelie wordt… Ongerepte zuiverheid/een trompet van Liefde, de Waarheid voortlaaiend dat ‘de lange winter van vergeten’ is beëindigd… Kun je Mij nu diep binnen je voelen als een oprijzende zon, tótdat de stralen van Mijn Levende Liefde uitbarst in grootsheid vanuit je borst, en je zélf de Levende zon wordt/de zoon of de dochter van Al wat Ik Ben/dat oplaaiende Licht dat we ‘de Christus’ hebben genoemd?... Het is het moment van de gekerstende geest, oprijzende vanuit ieder menselijk hart, totdat ieder hart zijn menselijkheid transcendéért en zich herinnert dat Wij Eén zijn. Eén Liefde, gegeven in een extase van delen. Eén Leven, compleet,… en toch binnenin Mij is ‘ het Wonder’ voor jou dat wij deze tedere en magnifieke Relatie mogen hebben? Dat Ik Mijn Hart ken, en dat jij het Bent?...

… Dus, laat Mij je deze Pasen wakker vinden bij de morgenstond van een wereld nieuw gemaakt/schoongewassen in het Licht van onze Liefde voor elkaar. Nieuw gemaakt door het ontwaken van ‘het Paasverhaal,… binnenin ieder atoom van je lichaam en ieder elektron van je wezen… Alstublieft…, neem het geschenk van het Paasverhaal - dat Ik je zo ga vertellen - aan, door de Liefde, het Licht, het gewaarzijn, dat in Jezus was, waarlijk in jou tot leven te laten komen… Hoe kan Ik jou vertellen, mensheid, hoeveel Ik van je houd?... Ik kon het alleen doen door de spíegel van een gekerstend hart, waarin je jezelf kon zien en kennen. Hoewel de boodschap op vele wijzen verdraaid is, komt de essentiële waarheid ervan nog steeds over menselijke lippen: dat Ik zó veel van je houd, dat Ik “Mijn enige verkregen zoon” naar jullie heb gestuurd om je deze Liefde te laten zien… Maar, het stukje dat wég is in vele verhalen is dat óók jíj deze zoon of dochter bent; (want) er is maar één Christus, en dat is Mijn Hart,… en dát zijn júllie, geliefden…

… Kun je je eigen hart voelen?... Wanneer je liefhebt en wanneer je geeft, voel je het warm in je borstkas… Dán voel Ik jou zeker, levend binnenin Mij, ieder Nu; er is nooit een enkele wijze dat Mijn Hart op de één of andere manier van Mij gescheiden kan zijn, net zomin als jij zonder het hart zou kunnen leven dat binnenin je borstkas klopt. Noch kan Mijn Hart ooit iets anders zijn dan pure, zoete, Liefde: magnifiek, exquise, prachtig, Liefde schenkend middels elke prachtige ‘TweelingVlam-cel ’…

… Maar toch ben je dit op de één of andere manier vergeten. Je bent vergeten dat alles wat je Bent, en ooit zou kunnen zijn, Liefde is. Én op de één of andere manier ben je vergeten dat het je doel is om te géven. Op de één of andere manier zijn enkele van jullie ertoe gekomen om te geloven dat er een scheiding tussen ons was. Je verkoos te geloven dat Ik je weggeduwd had, dat Ik je uit ‘de Tuin’ had geworpen. Dus creëerde je een wereld en een ‘ leven’ buiten de Liefde, buiten deze magnifieke Liefde, die we délen…

… Maar Nu eindigt deze afscheiding. Hij eindigt vanwege Pasen, omdat Jezus een spiegel ophield waarvan je je niet af kunt wenden, een spiegel die Mijn Liefde bewees, een spiegel die onze intimiteit naar voren bracht. Een spiegel die het gezicht van ‘ Christus’ liet zien, en dat jij ‘ Bént’.

Vanaf het moment dat hij naar de Aarde kwam, geliefden, was je lot bezegeld, want het was jullie hárt dat hem naar voren riep, hoewel jullie het tot dit Nu niet wisten. Het was júllie stem die sprak van zíjn prachtige lippen en júllie Liefde die als een laaiend vuur leefde binnenin zijn hart,… én jullie wanhoop en eenzaamheid, die Mij dag en nacht aanriepen en zeiden: "Help ons God. Alstublieft, help ons. Wij zijn onze Weg naar U kwijtgeraakt".

Aldus wees Jezus' leven, én zijn bewijs tegen het geloof in de dood, als een pijl van spectaculair Licht recht naar deze Pasen Hier en Nu, waar jullie zijn gekomen, dragers van Licht, klaar om de waarheid te accepteren, en dat te dóen door de kracht van déze twee dingen: het loslaten van alle separatie van Mij/het loslaten van het valse geloof in anti-Liefde en dood.

Ik Ben Liefde, en Wij zijn Eén, en jij bent het levende Hart van Mij. Ik Ben Liefde en Ik Ben ‘ Leven’ en er is in Mij niets anders. Dus de minuut dat je terugkeert naar Mij, terugkeert naar onze zoete intimiteit, herken je iedere vorm van separatie van ‘ het Leven’ en van ‘ Liefde’ als de nachtmerrie die hij is geweest. Oh, laat je hart gereinigd worden in het stralende Licht van de Dageraad van deze Pasen. Laat de dromen van separatie eindigen en je hart voor je confirmeren hoe teder Ik je Liefheb en hoe intiem we moeten zijn. Zó intiem, zo ontzettend intiem, dat de enige afscheiding tussen ons net genoeg is om ons toe te staan elkaar te kennen en Lief te hebben, een Relatie te hebben.

Veel mensen vragen zich af waarom Ik zoveel over Jezus spreek wanneer er vélen in de wereld gekomen zijn om de spiegel van het gekerstende leven vast te houden. De tijd is nu voor Mij aangebroken om dit te beantwoorden. Want op het moment van ‘de Harmonische Concordantie’ veranderde alles op aarde:  Mijn hart zei: "Ja!" tegen herinneren, en je harten herhalen dat "Ja!", zelfs hier in het dagelijks leven. De tijd van de wereld is diep en krachtig veranderd. Het is ‘je werk’ om het in bewústzijn te brengen. Het is je werk om de fakkel te nemen die geliefde Jezus voor je aangestoken heeft en hem samen omhoog te houden, zodat de wereld teruggebracht wordt naar Licht en naar de Waarheid dat alleen Liefde en ‘ Leven’ Echt zijn…  Dus hier is het verhaal van Jezus, het verhaal van de spiegel en de fakkel. En hier is de waarheid van je uitgestrekte handen: dat hij de spiegel en de fakkel aan jóu heeft dóórgegeven, dat wat híj deed in één eeuwig moment, jíj nu doet door ‘ levens’ op aarde te leven. En indien je de spiegel en de fakkel niet neemt, indien je je ChristusZijn niet opeist, dan zal dit ‘ leven’ ‘ vér-geefs ’ zijn.

… Jezus kwam tot leven op Aarde in een perfect ‘spiritueel voertuig’. ‘Het lichaam van Maria’ was beschermd vanaf de geboorte, en voorbereid voor het moment van ‘de Aankondiging’ toen Ik, de Levende IK BEN, in haar een voertuig van ‘de Geest’ voortbracht. Het was een voertuig (of lichaam) dat geen menselijke DNA had,… wat betekent dat het lichaam van Jezus geen ‘ bagage’ had… Het heeft geen cellulair geheugen... Het heeft geen genetische ‘verhalen’ voor hem om Meester over te worden, of om te verschuiven. Hij arriveerde als een perfect wezen, gewaar van zichzelf, onlosmakelijk bewust aangesloten op Mij…

… Jezus vergat de Waarheid nooit. Hij zag zichzelf nooit als menselijk. De bloemen bogen zich waarlijk voor hem ter aarde en het leven bloeide overal waar hij zijn aandacht schonk. Maar het grootste en meest belangrijke (… luister alsjeblieft, geliefden, alsjeblieft...), hij vroeg Mij altijd om te laten zien wat ‘alles’ was. Hij vroeg Mij naar ‘de identiteit’ van alles waarmee hij in aanraking kwam… Dus Jezus oordeelde nooit. Hij had zuiver Lief als het Hart van Liefde. Hij zag alleen de wereld die Ik hem liet zien als de waarheid achter de droom van een afgescheiden menselijk leven. Wanneer hij zijn mond opende vroeg hij Míj om te spreken. Maar werkelijk, het was zelfs nog intiemer dan dit. Onze eenheid was zodanig dat hij altijd één was met Al dat Ik Ben. Er was geen afgesneden menselijk zelf, maar alleen God/alleen onze Liefde aanwezig als hém, en onze Liefde aanwezig als Míj… :

… Hij was hier op aarde met zijn geliefde TweelingVlam… Deze kennis vindt nu haar weg in menselijk bewustzijn, omdat het kritisch is voor het succes van de verschuiving van deze wereld naar enkel Liefde… En hoe hadden zij Lief! Zij waren altijd ‘samen in bewustzijn’, zelfs toen hun lichamen opgroeiden. Zij waren altijd gewaar van hun belichaming van het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke… Oók gewaar van ‘de missie’ die voor hen lag, en hoe zij beiden ervoor nodig waren om haar tot stand te brengen, want juist de Kracht van de Schepping-zelf zou noodzakelijk zijn om te doen waar zij voor kwamen... Ik moet jullie een ingekort verhaal vertellen voor déze tijd en geschiktheid in het transmitteren van deze boodschap naar jullie wier ogen en harten dit nu lezen… Maar je hart kent de rest… Vraag het. Vraag het aan Mij en Ik zal het je laten zien. Ik zal je ook je TweelingVlam-Liefde laten zien. Want net zoals tóen de kracht van het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke nodig was, zo is zij nú nodig. Laat Mij slechts zeggen dat zij altijd ‘gewaar’ waren, en ‘de Meesters’ die zij zochten alles over hen wisten. Aldus instrueerden zij de Meesters vaak over de grootse gebeurtenissen die op het punt stonden plaats te vinden. Of zij reisden van plaats naar plaats om het Licht te delen, de Liefde te ankeren. Maar er was niets dat hen geleerd moest worden want zij ontvingen alles direct vanuit Mij. Wetende wie Jezus was (en is), is dit zeker logisch.

Naast het zijn van een Meester belichaamde Jezus ‘de Logos’, het patroon voortgekomen uit perfectie, voor deze wereld/dit zonnestelsel…, deze dingen die je binnenkort zult begrijpen, want Ik spreek over energie, niet over fysieke werelden. Dus zelfs vanuit een traditionele zienswijze (het perspectief van de menselijke geest), waren Jezus en Maria Magdalena verre van een gebruikelijke Christus! (Een beetje kosmische humor voor jullie hier!)

Toen Jezus en Maria Magdalena uitgingen om te onderwijzen was het enige wat zij deden het ophouden van de spiegel. Diegenen die de weerstanden van hun hart konden laten varen (hun oude geloven over een wereld van lijden en dualiteit) en naar ‘het enkelvoudige oog van het hart’ verschoven, werden ogenblikke-lijk geheeld van aandoeningen door hun eigen ontwaken aan enkel Liefde en alleen Leven. Maar net zoals wij dat doen met deze boodschappen, plaatste Jezus woorden op de energieën van Licht. Deze woorden zijn natuurlijk diepgaand verwrongen door diegenen die wilden dat de mensen ferm hun ‘plaats’ kenden. En de magnifieke Liefde van Maria Magdalena en Jezus was zeer nauwgezet uitgewist, want waarlijk Liefhebben en heilige seksualiteit bevatten een zodanige kracht dat diegenen die macht over anderen wilden, wisten dat de kennis uitgewist moest worden. Aldus in een perfect voorbeeld van het omgekeerde - dit is wat Ik de keuze van de mensheid noem - , om te geloven dat er iets anders door Mij gecreëerd had kunnen zijn dan Liefde (duisternis, slechtheid, zonde). Alle mensen die aanbidding van een ‘ Levende Geest ’ deel-den, met inbegrip van het diréct naar Mij komen voor ‘ Leven’, én met inbegrip van seksualiteit als Heilig, werden systematisch gezuiverd van de aarde naar beste kunnen van diegenen die ‘de leugen’ dienden...

… Oh, maar geliefden, terwijl Jezus en Maria hun leven deelden, leefden ze in extatische Communie. Maar slechts zeer weinigen konden het begrijpen, en menselijk ego en jalousie vulden hun kleine karavaan van discipelen. Maar er waren er ook velen die het wél begrepen, velen die de heilige leringen hoorden en die naar Mij terugkeerden, en aldus ook naar de TweelingVlam... Dit is een ander hoofdstuk, voor een andere keer.

Voor Jezus Ben Ik overal ‘Aanwezig’. Geen ogenblik van zijn leven op aarde werd buiten Mijn Wil doorgebracht. Hij en Maria prepareerden ieder dag voor ‘de missie’, waarvan zij wisten dat zij haar op zich hadden genomen. Toen ‘de tijd’ kwam, waren Jezus en Maria in Mijn Liefde gehuld. Zij hadden vertrouwen en waren in Communie met Mij, en met elkaar... Jezus had geen pijn toen ze zijn handen doorspijkerden, zijn voeten, want hij was Levend in het Bewustzijn van Liefde zeker in staat om zijn lichaam te beheersen (iedere Meester kan dit). Toen kwam het moment dat naar júllie wijst, geliefden… Het was het moment dat hij zijn hele Leven voorbereidde, het moment waar Maria, zijn moeder, voor had gebeden. Het is de reden dat de Maria's elkaars handen zo stevig vasthielden. Op het kruis ervoer Jezus ‘de Val ’…. Opeens was zijn aansluiting met Mij verbroken. Met een wanhoop die je je nauwelijks voor kunt stellen, kon één die ieder moment met Mij gedeeld had Mij opeens nergens meer vinden. Dit is waarom hij die woorden uitriep die de mensheid zolang verward hebben. In totale wanhoop van ‘geest’ riep hij: "Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?"... Op dat moment ervoer hij de afsplitsing,… de hele menselijke ervaring van van Mij afgescheiden zijn. Niet alleen ervoer hij deze schok voor zichzelf, hij voelde de pijn/de kwellende waarheid van elke mens. Vóór hem strekten alle menselijke ‘ levens’ zich uit, alle ervaringen van isolement, want afscheiding van Mij scheidde elke mens van alle anderen af. Hij ervoer het geklaag dat elke dag vanuit de menselijke harten opstijgt, Mij vragend waarom Liefde niet gevonden kan worden. Hij voelde de desperate zoektocht voor zelfs een kléin beetje Liefde, hij die zijn TweelingVlam altijd had gekend en Liefgehad.

Hij voelde het allemaal: elke medescheppende gedachte die ontsprong vanaf het moment dat de mensheid verkoos te geloven dat er goed en slecht was, en zich afkeerde van Mij. Ieder bruut overgeven aan het geloof dat Ik weg was, dat het Mij niet kan schelen, allemaal in elkaar draaiend, een muur van afscheiding scheppend die nu ‘de sluier ’ genoemd wordt. Het is allemaal een leugen, maar zo reéél voor diegenen die erín zijn,… want jij, mensheid, bent medescheppers. Indien je het in je hart gelooft, dan is het zo. Jezus stortte in zijn ‘geest’ in. Het was teveel om te verdragen! Alles om hem heen begon donker te worden en zijn Levenskracht begon te verflauwen. Alle ‘Gastheren van de Hemel’ baden, en zongen het Lied van Leven voor hem - dat Ik er altijd Ben, dat Ik bij hem was. Maar hij kon het niet horen, begraven als hij was onder het gewicht van menselijk lijden en smart.

En toen, in de zich verdiepende duisternis, toen hoop bijna was verdwenen, voelde Jezus een Beweging in zijn hart. Hij ving een vluchtige glimp op van Maria Magdalena's ‘Geest’… ; hij voelde zijn TweelingVlam. Slechts één steek, terwijl zij naar hem reikte met haar hele hart en haar hele Geest, elk beetje Leefenergie gebruikend die zij in zich had,… omhooggestuwd door Maria, zijn moeder. Eén glimp,… en toen weer één... Langzaam kwam hoop op. Een Energie van Liefde was met hem... Hij onderging dit lijden niet alleen. En daar, terwijl Jezus' lichaam aan het kruis hing, begon zíjn Geest, die óók in de balans hing, zich Liefde te herinneren, en  'Leven’. En nog steeds in de spirituele duisternis van het web van dualiteit, hield hij vast aan de Aanwezigheid van Maria, zijn SoulMate,… en wilde niet loslaten…

… Toen, samen, al hun Kracht gebruikend, geliefden, brachten ze het Wonder tot stand. Zij trokken sámen de afgesplitste harten, en brachten hen allemaal met machtige inspanning terug naar Mij… Wij zijn weer Verbonden… Een Brug van Liefde is voor ons gebouwd door de Kracht van de ware TweelingVlam-Liefde, die de Kracht van de Schepping zelve is: het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke. Toen Jezus weer bij bewustzijn kwam, creëerde hij een Brug over de afgrond van de menselijke beslissing om zich af te keren van Mij en om te geloven in Liefde én in iets anders. Op dat moment was de duisternis gerepareerd, opgeLicht voor iedereen die ervoor zou voelen om deel uit te maken van het geschenk… En op dat moment keerde hij zich naar jou, en gaf je de fakkel en de spiegel. Geliefden, Jezus creëerde ‘ De Weg’. Hij smeedde de Brug mét Maria. Hij repareerde het gat in de mensheid's collectieve wil, die begraven was geweest door de welwillendheid om twee dingen te dienen/twee krachten - Licht en duisternis, God en mammon, goed en kwaad - , waar er (in wezen) slechts één is : Liefde, en niets anders.

Je bent hier om zeker te stellen dat de Brug toegankelijk wordt voor ieder mens die ooit was of is. Waar Jezus kwam en de Waarheid leefde,… alleen op het kruis de droom van separatie ervarend (dat wat Ik ‘de illusie’ noem)…, ben jij gekomen om het gat te repareren, door het menselijke DNA te ‘ leven’, en terug te brengen naar Mij, naar Liefde. Aldus ben je gekomen, zorgvuldig kiezend om te belichamen of te incarneren in een lichaam dat genetisch vele verhalen van duisternis draagt, vele strengen van het lijden dat de ervaring heeft gecreëerd, bekend als ‘leven op Aarde’. Jij hebt zoals Jezus gedaan, de dualiteit van een wereld, afgesneden van Mijn tedere nabijheid ervarend, veroorzaakt door het menselijke geloof in lijden en in pijn - een leven afgesneden van Mij en van Liefde… En zodoende ook afgesneden van je Tweeling-Vlam. Jij bent als Jezus op het kruis, maar eerder dan één groots ogenblik leef je deze dualiteit de hele tijd.

Met ‘de Harmonische Concordantie’ werd een grote opening gemaakt in ‘de sluier’ naar jou die dit leest/ hoort, signalerend dat ‘de Tijd’ van repareren nabij is. Nu, geliefden, zal ook jij vinden, zoals Jezus deed, de glimpen van de SoulMate's Liefde, in ‘de Geest’ naar je toekomend, je de kracht gevend om je af te wenden van het geloof in een menselijk leven apart van Mij… Terwijl je het gat dichtmaakt, terwijl je terugkeert naar Mij/naar onze nauwe intieme Relatie, breng je (echter) elke stroom van negativiteit met je mee van geloof in anti-Liefde en dood, die je ooit hebt geleefd, of gedacht, of op je aangesloten is middels je DNA. Met andere woorden, jij BENT ‘het tweede Komen van Christus’, want terwijl Liefde je enige Waarheid wordt, herinner je je dat je Mijn Hart bent, de Christus, de Liefde die Ik Ben, voor altijd en eeuwig!...

… Je hebt de fakkel van TweelingVlam-Liefde genomen/het vuur van het voortgaande Moment van Schepping, en creëerde het Licht dat je nodig had om de Waarheid te zien die je Bent in de spiegel van Jezus. En dan is er het speciale geschenk: dat, door te komen, en het te leven, en het allemaal terug naar Liefde te brengen, jij díegenen verheft die nog níet in staat zijn om zichzélf te verheffen, opdat niemand achterblijven…

… Iedere zin in deze boodschap bevat een verhaal op zich - van de beloftes van de Lichtwerkers, ‘de Har-monische Convergentie’ en jouw aanbod van Liefde, en van de SoulMate-dispensatie  aan de mensheid gegeven zodat, zoals met Jezus, de Liefde van de TweelingVlam gebruikt kan worden om de duisternis te doordringen, gecreëerd door de egogeest en zijn droom van leven buiten Mij. Maar vandaag vertel Ik je slechts één verhaal - het verhaal van Pasen, en waarom het precies nu relevant is voor jou, en waarom deze tijd de bewustwording van de mensheid is terug naar Liefde, en alléén Liefde. Ik zeg je dat je de Christus al BENT, want Ik heb maar één Hart en elk van jullie maakt er deel van uit, een ruim en glorieus Wezen, een TweelingVlam-hart, naar Mijn Beeltenis gemaakt, zich voordoend als een begrensd menselijk wezen, afgesneden van Mij, en aldus afgesneden van Liefde.

Dit is de Pasen van de wereld. Niet alleen van énkele mensen, en niet van ánderen... Niet alleen van de mensheid, en niet van andere vormen van Leven die een deel zijn van de Liefde die Ik Ben. Het is de tijd van de Resurrectie, wanneer jullie allemaal samen doen wat Jezus alleen deed, met Maria's hulp (en met behulp van vele anderen, natuurlijk). Het is de tijd om je te realiseren dat Ik enkel‘ Leven’ Ben... En het valse geloof gerepareerd hebbende in de separatie van ‘Leven’ (de separatie ook bekend als dood) - om eenvoudigweg de wijze te verschuiven waarop je jezelf hebt gezien en buiten deze begrensde verhalen stappen - Hemel op aarde creërend als de Brug, totdat iedereen veilig overgestoken is. Aldus sluit Ik je niet alleen aan op Mij en op Mijn persoonlijke tedere en gepassioneerde Liefde voor jou. Ik sluit je ook aan op Jezus. Want waarlijk zoals hij correct zei: "Al wat ik doe zult gij doen, en meer"… Kun je ‘de Nieuwe Wereld’ tot ‘Leven’ voelen komen binnenin je hart?

(Yael Powell, Amerika)

 

 =====================================================================================

 

 

 

 

Paasboodschap 2014 over Verbinding/de opstanding in de Liefde van het ‘Zijn’

 

 

God de Vader :

 

 

… Er is rúimte… Ruimte, om ‘de gezindten’ samen te laten gaan/samen te brengen… IK spreek de woorden dat de overgang van lichaam naar ‘Geest’ een Reis is die in íeder vertegenwoordigd is. Ík ben hier en geef woorden over samengaan, over loslaten, en over ‘de Verbinding’ aangaan...

 

… Door lós te laten is ‘de Verbínding’ aanwezig, waardoor ‘al’ wordt ópgenomen… Met ‘al’ hiermee doel Ik op Verbondenheid, Samen-zijn, Kracht, Vloeiend, Licht(-spel) en Vervolmaking.

Vervolmaking is iets dat íedere kéér plaatsvindt; daar waar een verschúiving plaatsvindt in het bewustzijn’ daar vindt een Vervolmaking plaats… Hij die úitkijkt naar de Vervolmaking zal de Vervolmaking beréiken?... Het is een ínnerlijk proces. Het is een bewustwording van ‘Al dat Is’…, van ‘ál’ dat is, van ‘Ál’ dat Is/van líchaam en ‘Géést’… ; ‘stof tot stof’...

 

engel Nisroc :

 

… Ook ík ben hier in de schare die ‘aanwézig’ is. ‘Aanwézig’ is hij/zij die ‘de Réis’ meemaakt. Meemaken is bewúst ópenstellen, waardoor ‘Ál’ wordt waargenomen. Ik, Nisroc, voeg mij bij ieder die hier aanwezig is.

 

…‘Aanwézigheid’ is een toestand van werkelijk ‘Zijn’, van ‘zijn’ tot in het díepst van het ‘Zijn’…‘Zijn’ is een Aanwézig zijn, is een Líefdevol zijn, is een Vrédevol zijn, is een in Verbinding zijn/een in Verbinding zijn met de Vader, met ieder. De woorden worden gegeven dat er ruimte is. Ik ervaar de rúimte, waardoor ‘Gróei’ mogelijk is... Groei is een bewústwordingsproces. En dát is van beláng… Wanneer de mens méégaat op ‘de Stroom’, zich durft óver te geven aan ‘’de Stroom, dan zal ‘al’ in beweging komen en zal er een Vervolmaking zijn… Het is geen éindstation, omdat er dán pas ruimte ontstaat voor ‘Géést’elijke Groei...

 

Ik ga mee op de vloeiende beweging van het ‘Zijn’,… door ‘al’ heen… Ik zie ‘de Gelaten’ van de Vader. Ik zie hoe het záchte, het líeflijke, aanwezig is. Een úitmonding ín de Vader, én een úitgaande Stroom vanúit de Vader: een wisselwerking. Een wisselwerking, waardoor al in beweging is… ‘Het Wítte’, uitstralend vanuit ‘de Gelaten’,… een zachte overgang naar de pointe, naar de golvende beweging. De golvende beweging van de staten van eigen ‘zijn’… Een herkenning… Iets waar ieder zich in vindt… “Zich in vinden” is vertrouwd, is veiligheid, is zich gekend weten…

 

 

Maria van Nazareth :

 

… Ik, kijkende vanuit een nis, zie de Schóónheid op ‘de gelaten’,… ín ‘de gelaten’. In ‘de gelaten’ van de Vader/in ‘het Geláát van de Vader’… Ieder ‘gelaat’ is een afspiegeling. Is een afspiegeling van Liefde, Liefde door ‘al’ heen. Liefde die verstáán wordt… Liefdevolle blik, Liefdevolle ogen, Liefdevol gelaat om aan te raken, om je te laten raken door de Schoonheid... Een uitbreken van Liefde, een uitbarsten van Liefde… Gekénd worden in en door de ogen van ‘het Gelaat’. Liefdevol, vol van Kracht, vol van Vrede. Vredevolle ogen die - dóór ‘al’, mét ‘al’, en ín ‘al’- ‘Zijn’, in ‘Al’ aanwézig/in ‘Aanwezigheid’ zijn. Dat zijn de staten/dit is de Staat die het Kind heeft doorlééfd. Doorleven is opnemen tot het diepste… Diepe hoogten, hoge diepten,… ‘Ál’…, is aanwezig: een óvergave. Een overgave aan de Líefde. Een bewustzijn waardoor het ‘Zíjn’ is geworden. Is geworden door te ‘Léven’.

 

Ik zie de Liefdevolle hárten van de mens: wanneer ‘al’ is doorleefd dan zal de Liefde zijn, en zal de warmte, het Licht, de Aanwezigheid, vanuit Liefdevolle Kracht opgemerkt worden…”Verbinding”… : ik ben, kijkende vanuit een nis, in Verbinding met de mens, met ieder, met al dat leeft, met mijn…, met het Kind dat uit mij is voortgekomen…

 

 

engel Nisroc :

 

 

…’Verbinding’/‘De Gelaten van de Vader’… De lijnen, de golvende beweging, toevertrouwd aan het doek… De gelaten spréken/de gelaten laten ‘de Verbinding’ voelen… In Verbínding zijn, dát is wat er gaande is. In Verbinding zijn, waardoor al wordt ervaren. Ieder kan óver-‘al’ zijn wanneer de Verbinding wordt aangetrokken… Niet ieder stelt zich ópen voor Verbinding, omdat eerder genoemde staten van éigen ‘zijn’ er dan niet meer zouden zijn…? Leef in Stilte met Hem en ‘de Verbinding’ ís Verbondenheid, ís Samen-zijn, ís Vloeiend, ís Licht, ís Vervolmaking… Het ‘Is’: het áfgesnedene wordt gehééld, waardoor Verbínding ontstaat…

 

Ik weet, eigen ‘Krácht’ heb ik níet opgenomen, omdat Kracht zich tévens vóegt in de rij van ‘Verbinding’, ‘Vrede’, ‘Aanwezigheid’. De Kracht om te drágen…, te dragen tot het laatste?...; Kracht om te Vervolmáken, Kracht om te ‘Zíjn’…

 

… Kracht is een Líefdevolle Kracht. Ik heb de woorden verstaan: vróuwelijke vormen én mánnelijke vormen zijn opgenomen in het gehéél van Kracht. Door sámen te vloeien, mannelijk en vrouwelijk, zacht en stevig, dát is ‘dé Kracht’, ín en dóór ‘éigen Kracht’ ópgebouwd. Kráchtige ‘liefde’ is Líefdevol, is ópnemend, is Reizen door ‘ál’ heen… De Kracht genoemd in de rij van Verbondenheid, Samen-zijn, is de Kracht die de mens nodig heeft om zichzélf neer te zetten. Bij ‘dé Kracht’ heeft de mens déze poorten doorlopen, en maakt gebrúik van de Krácht Aanwézig, voelbaar opgenomen in ‘de Stilte’… Verbinding, Aanwezigheid, rede, de Kracht, Stilte, is komen tot ‘Hém’/het Allerhoogste van Liefde. … De staten van eigen ‘zijn’... Er zijn véle staten van eigen ‘zijn’; ieder kent zijn/ haar éigen stappen.

 

Ik vind het fijn dat ik de woorden kan geven. Ik vind het fijn dat ik woorden kan geven vanuit de rúimte die aanwezig is. Aanwezig in de ruimte is een ópenstellen…, Líefdevol... Blíjdschap, zoveel rúimte, is ontstaan, doordat de mens... De méns...; het is aan de méns,… het is níet aan de mens? Zo vaak zijn deze woorden gegeven... Het is IN de mens, ook déze woorden zijn gegeven. Al is ín de mens: de mens is een Líefdevol wezen, een Aanwézigheid in de rúimte, een Verbínding tussen Al dat Is… Een Póórt om te géven, een Poort om óp te nemen.

Ik ben hier opgenomen in de rúimte: záchte tinten omringen het geheel. Ópgenomen in de ruimte, waardoor ‘ál’ Ís. Opgenomen in de rúimte…, en ik aanschouw de zachte tinten van ‘Lícht’... Licht, Líefdevol Licht. Liefdevol, doordat ‘de Stílte’ huist in het Licht…‘Líchtval’. Lichtvál, waardoor het Licht bréékt, en de schítteringen doorbreken van Licht, waardoor ‘al’ wordt wáárgenomen: een overgang van ‘Licht’ naar ‘het Licht’… Verbinding, Aanwezigheid, Vrede, de Kracht, Stilte, het Licht, al is aanwezig júist in de Stílte. In de Stilte, waardoor ál hóórbaar is: het leven en Leven, een sámengaan van ál… Stof én níet-stof, ópgenomen in ‘de Sféren van Licht’: een Lichtvál/een duizelingwekkende snélheid waarmee het Licht zich verpláátst. Een níet te volgen snelheid; Ál is Aanwezig… Ópgemerktkan het worden wanneer...

 

 

Jezus :

… Verbínd vanuit de Liefde van mijn Vader, en de Liefde zal ópgemerkt worden…

 

 

 

Een onbenaamde Aanwezigheid :

 

… Komende vanuit ‘de Stilte’ erváár ik deze Liefde. Ik ben in de Stilte, en daardoor versta ik de woorden die gegeven zijn, en gegeven zullen worden. Zo in de Stílte is ‘al’ hoorbaar, is ‘al’ hoorbaar dat gehóórd mag worden. Gehoord mag worden ieder, íeder mens uit mensheid! Om te kómen tot Stilte mag eerst het hoórbare opgemerkt worden, om te ‘zijn’ in jezélf. Hoorbare Stilte geeft rúst, hoorbare Stilte geeft de woorden.

 

“Hóórbare” Stilte: Stílte’ die ópgemerkt is. Dáárdoor zal de mens ‘Licht, Liefde en Kracht’ ervaren. Dáárdoor zal deze ‘Eenheid tot drie’ aanwézig zijn; niets kan zonder Liefde, niets kan zonder Licht, niets kan zonder Kracht. Hoe zou ‘Leven’ mogelijk zijn wanneer ‘de Líefde, het Lícht en de Krácht’ niet opgemerkt waren?

 

Ik, aanwezig in de Stilte, zie en kijk hoe de mens uit mensheid vórm geeft aan de Stilte, aan ‘de Liefde, het Licht en de Kracht’. De Liefde, het Licht en de Kracht wordt gegéven. Vanúit het gegevene kan de mens uit mensheid zélf vórmgeven aan ‘de Liefde, het Licht en de Kracht’. Vórmgeven, waardoor een ander/de ander/anderen áángeraakt worden. En zo zal ‘Al gegeven’ blíjven: Rondgang, als een in- en uitademing, eb en vloed...

 

… “Vloed..., vloed”... verbind je met het Lícht, en het zal Licht zijn, verbind je met de Líefde, en de Liefde zal zijn, verbind je met de Krácht en de Kracht zal zijn, aanwezig zijn, waardoor Al opgenomen kan worden in de mens. Opgenomen, waardoor ‘het leven’, ‘het Leven’, tástbaar zal zijn… Cirkels gevuld met Licht zijn aanwezig… Daarin is opgenomen de Geest van de Vader, daarin is opgenomen de Liefde van de Vader, daarin is opgenomen ‘het Licht’, waardoor ‘al' áángeraakt zal zijn… Zovele cirkels zijn aanwezig in de kracht van het wáter…, zoveel ‘Léven’/zoveel ‘léven’… Vóeding is aanwezig, waardoor Al opgemerkt wordt. De Kracht van ‘de Voeding’, zo gegeven door de aarde, gevoed met de Geest van de Vader.

 

Zie de Verbinding, zie de Geest van de Vader, en próef Zijn Liefde: daardoor is ‘al’ ‘Eén…

 

Jezus :

… Ik adem de woorden ín, die gesproken zijn vanuit de Vader…, ik adem de woorden úit, die gegeven zijn door de Vader, waardoor de woorden zullen vloeien naar ieders hárt. Door het hart te openen, kan de Liefde stromen en kan de Liefde geproefd worden. Kan gepróefd worden dat wat gegéven is… : ópnemen! in de stroom van Liefde, in de stroom van Leven, in ‘al’ dat aanwezig is.

 

Vele woorden zijn gegeven over ‘de Liefde, de Kracht en het Licht’: drie woorden die al bevatten waar woorden over zijn gegeven. Ik heb verstáán de woorden, en ik wil geven dat dít de pijlers zijn waar ‘Al’ uit voortkomt. ‘Liefde, Licht en Kracht’, als een Drie-eenheid. Een Drie-een-heid, waardoor ‘Ál’ er ‘is’, en kan ‘Zijn’. Ik voel zo ‘de Liefde’, ik voel zo ‘het Licht’, ik voel zo ‘de Kracht’…

 

…Vanuit ‘Kracht, Licht en Liefde’ kan de mens uit mensheid ‘Zijn’… Vanuit Líefde kan het hart geopend zijn, en kunnen de zoete woorden stromen. Vanuit het Lícht zal de mens uit mensheid de wármte tot zich nemen, waardoor het hárt verwarmd zal zijn, en daardoor mededogen aanwezig zal zijn. Vanuit Licht zal de mens uit mensheid stralen… Het Licht dat de mens, ieder mens, omringt. Het Licht zo groots, doordat de Krácht van het Licht zo groot is… Het Licht Voedt de méns énhet Licht voedt zíj die over zijn gegaan naar een ándere materie. …‘De Kracht’ is: kómen, vanúit Liefde en Licht. Daardoor kan de Kracht erváren worden. De Kracht, een Liefdesbron, waaruit gepút mag worden. De Kracht om dóór te gaan, doordat het vertrouwen aanwezig is…

 

… Aanwezig is het vertróuwen: vertróuw op mij, en ik bén er. Vertrouw op míj, en Ik bén er. Vertróuw op mij, en Ik bén er. Ík zal er ‘zíjn, ik zal er ‘Zíjn’: ik ben de opstanding/ik ben ópgestaan. Ik ben het, die dáárdoor het Licht en de Kracht kan erváren, gegeven door mijn Vader. ‘De Liefde, de Kracht en het Licht’ is zo aanwezig, zo ópgestaan om de mens vóór te gaan. Opgestaan om de mens te beróeren. Zo opgestaan om ‘het Licht’ te verspréiden, waardoor de áárde verLicht is. Niet ieder merkt de verLichting op. Niet ieder Verbindt zich met het verLichte. Niet íeder... Ik zie hoe zeer de díepe stroom in de mens kan huizen/aanwezig kan zijn. De diepe donkerte is niet verdwenen...

 

… Heb vertrouwen, mens uit mensheid!... Open het hart, en ieder zal ‘Zijn’; ieder zal ‘Zijn’ in ‘het Licht, de Liefde en de Kracht’! Zoveel píjn is aanwezig in de harten van de mens: ik heb de pijn op mij genomen, om de pijn wég te laten zijn, zodat ‘de Dágeraad’ omarmd kan worden. De Dageraad, steeds weer, waardoor ‘al’ kan ‘Zijn’. Iedere dageraad,… íedere dageraad is aanwezig om de glimp te geven van ‘het Schóne’ van de aarde. Van het frisse van ‘de mimósa’, de heerlijk riekende bloemen die de mens áánraken… Laat de mens zich áánraken? Ja, de mens laat zich geráken, doch niet steeds door ‘de Liefde, het Licht en de Kracht’. Neen, donkere sporen trekken over de aarde en betasten de voeten van de mens, waardoor de zwáárte wordt ervaren. De voeten van de mens worden aangeraakt door de zwáárte van de aarde, waardoor ‘het Licht’ niet meer wordt ervaren…

 

… In de aarde huist de Kracht van de Voeding. De Voeding, waardoor de mens zich gevoed weet: ‘Géést’elijke voeding, om zo het hárt er te kunnen laten zijn. Laten ‘zijn’ is ‘leven’, laten ‘Zijn’ is ‘Leven’. “Laten”, is komen tot je ‘Zelf’, waardoor het hárt zal spreken. Zoveel Liefde is aanwezig. Zoveel Licht is aanwezig. Zoveel Kracht is aanwezig.

 

Ik geef deze woorden, omdat ik zo voel hoe de mens Líefde behoeft, omdat ik voel hoe ‘het Lícht’ zo nodig is, ‘de Krácht’ om te kunnen liefhebben…

 

… Keer op keer Verbind vanuit de Liefde van mijn Vader, en de Liefde zal worden.

 

 

====================================================================================================================

 

 

 

Boekpresentatie ‘Voorbíj de Poort’ 4 april 2014

 

1] Goedemiddag beste mensen. Ik ben Johannes...  Dank voor uw/jullie aanwezigheid bij de presentatie van het boek getiteld ‘Voorbíj de Poort’ - ‘Nieuwe Openbaringen van de Allesomvattende Liefde’.

Voor mij is dit een bijzondere dag, omdat het zeer omvangrijke basismateriaal - dat bestaat uit doorgevingen als vanaf december 2004 door de jaren heen opgebouwd - thans in dit boek een vorm heeft gevonden en is gepubliceerd.

Ik dank Allen in de Geestelijke Wereld die hiertoe de woorden hebben gegeven, en ik dank Carla Schanzleh voor het hoofdzakelijk doorgeven ervan, maar ook hen die eveneens met enkele transmissies hebben bijgedragen.

Het is haast ongelooflijk hoe Velen vanuit de Geestelijke wereld - vanuit een breed spectrum van hun Zijn/zijn - woorden hebben gegeven. Het is een lange opsomming, maar ik doe het toch... Ere wie ere toekomt…

De woorden zijn ondermeer gegeven door:

God de Vader, en de Moeder van de aarde;

de Heilige Geest, en de Christus;

de Aartsengelen Gabriël, Rafaël, en Uriël, en tal van andere Engelen;

benaamde en onbenaamde Lichtwezens;

Jezus, Maria van Nazareth, Maria Magdalena;

Johannes de Doper en ‘de Vrouwe op de steen', aanwezig bij de Doop;

de apostel Paulus, en Lazarus;

de engelen van het Licht, de engel Nisroc, Tobias David, en

                     gegane zielen van histórisch bekende, of míj bekende, persoonlijkheden

 

 

Op een gegeven moment vroeg ik God de Vader of, vanuit het aanwezige omvangrijke basismateriaal, mede Zijn eigen woorden gepubliceerd zouden mogen worden, en wat dan de titel van het boek zou zijn. Hij zei ondermeer het volgende:

 

 

Ja, Johannes, de woorden kunnen opgenomen worden.

 

… (De titel is) ‘Voorbíj de Poort’ … Hiermee doel IK op het moment dat de mens voorbíj zijn éigen zékerheden/zijn eigen wázigheden gaat kijken. ‘Voorbíj de Poort’ staat voor iedere beleving die bewúst ervaren wordt, door voorbíj aan deze zekerheden/wázigheden te willen kijken. Het zijn de eigen grénzen die de méns toekent aan de diverse vormen van zijn, waardoor er geen ruimte zou kunnen zijn om de Woorden tot zich te laten komen.

 

De Woorden zijn gegeven vanuit De Liefde…“Gevóel weten op te roepen”. En zó zal het zijn: een samenhang, samengaan, samenkomen, vanuit Míjn Liefde. De woorden zijn gegeven om de Liefde te erváren, en daardoor te groeien in Zijn’

 

Voorbíj de Poort is de Eenheid van Liefde, Licht, Kracht, Vrede, Vloeiend,… van Aanwezigheid. Van dááruit - vanuit Eénheid - zijn de woorden gegeven: ‘al’ is ‘Eén’…

 

Voorbíj de Poort kent een bepaalde vorm, om te komen tot ópnemen, om de mens te geraken in het hárt, in het vóelen, in het erváren, waardoor de mens wordt wakker gemaakt. De mens laat zichzélf ópstaan. Dan zal hij de woorden gegeven over de diverse thema's tót zich laten komen. Thema's die gaan over ‘de díepe Liefde’,… die in ieder mens huist.

 

 

2] Mij is gevraagd om de komst van de Nieuwe Tijd/ofwel het vooruitzicht op het einde der ‘tijden’ te verkondigen, en de betekenis ervan te openbaren. Die thema’s die de Vader zojuist noemde dat zíjndie ‘tijden’.

 

Een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Hemel, het einde der tijden en een Nieuwe Mens, werden reeds eerder geprofeteerd en aangekondigd. Thans echter is deze Tijd rijp geworden. De Nieuwe Tijd heeft inmiddels daadwerkelijk een aanvang genomen. Want het werkelijke verlangen van de mens naar betere tijden, naar zingeving, is gehoord. Zij was al steeds gehoord, maar de roep was nog niet collectief genoeg, en de opening voor het kunnen ontvangen van nieuw bewustzijn was nog te klein.

 

Er is thans een Groot kosmisch-energetisch, tegelijk aards, Gebeuren gaande,… een Bewegening. Nee, niet het grote Gebeuren van een dag des oordeels zoals de schrijver Belcampo dat - overigens heel vermakelijk - schilderde in zijn novelle met gelijknamige titel. Juist niet…. Wat is het dan wel?... Het is een thans bestaande opening en ingang, - een Poort - om een nieuw/ruimer menselijk bewustzijn mogelijk te maken, te bevorderen. Een Poort om binnen te treden.

 

 

Het Wezen van Onze Vader, de Geest, de Moeder van de aarde, en de wezenlijke bood-schap die Jezus wilde brengen, worden… begrijpelijkerwijze… nog niet ten volle begrepen, want dat is nog niet voldoende verduidelijkt. Dat begrijpelijke onbegrip is juist Hun pijn vanuit Hun Liefde voor ieder mens.

Hoe kwetsbaar stellen de Vader en de Moeder van de aarde zich in dit boek vanuit hun ruimer Overzicht naar de mens toe op. Beiden komen Zij vanuit Liefde en mededogen naar de mensheid toe. Hij de Vader van Al wat Is, en Zij die als een Christus gelijk is afgedaald in de aarde, donker van menselijke afgescheidenheid, en die ons aardse/fysieke leven en - in samenwerking met de Geest - onze geestelijke groei mede mogelijk maakt. De Moeder van de aarde speelt een grote rol bij de komende Omwenteling.

Élk mens is aanwezig in de Vader, en de Vader is aanwezig in élk mens. Zijn universele Geest en Geestelijke Adem doorvloeien alles en iedereen met bewustzijn en Leven. De Vader ís in die zin de mens, en de mens ís de Vader. Wij, elke mens die ooit geleefd heeft en die ooit nog zal leven,‘Zíjn’ in die zin ten diepste, naar Zijn evenbeeld, de Vader.

Wij zijn zowel aardmensen als Lichtwezens, en daardoor Goddelijk. Onze Vader en Moe-der, zij die de ieder en alles Omvattende Liefde zijn, beogen niets anders dan om ons/ons bewustzijn dat wij zijn/ terug te voeren naar ieders eigen huis én naar ons gezámenlijk Thuis. Terug naar onze individuele eigen natuurlijke staat van ‘zijn’, en tegelijkertijd naar ons aller Oorspronkelijke Ultieme staat van ‘Zijn’, naar het Eenheids-bewustzijn, dat wat Eén-Zijn heet.

 

Ik wil met dit boek een lans breken zowel voor de mens, als voor mijn, uw, onze, ieders, Vader en Moeder. Ik ken Hun pijn om het - zeer begrijpelijk - onbegrip van de mens. De moeite van de mens met het waarom van de aardse dualiteit, en de vraag naar de zin van de aardse zwaarte en het aardse lijden, en daardoor diens gevoel van afgesnedenheid, wordt vol van mededogen verstaan en mededogen begrepen. Ten diepste is lijden nimmer de bedoeling geweest, noch van de Vader, noch van de mens. De bedoeling was en is en zal zijn het gaan ervaren van de eigen Goddelijkheid, de eigen Straal en kleur, de diepste Oorspronkelijke eigenheid, maar dan steeds in blijvende Verbinding daarmee. Dat ervaren was en is echter alleen mogelijk door de dualiteit heen, door tegenstellingen, licht en donker, heen. Het is nu echter te donker geworden, en het Licht kan het niet langer verdragen. Het is een kosmische wetmatigheid dat dat wat uit balans is weer in balans zal worden gebracht. De Moeder van de aarde is zich aan het keren. Het is een voorbode van de Nieuwe Tijd.

Paradoxaal genoeg dualiteit is als Eenheid. Alles,… dat zich kenmerkt door verscheidenheid,… is tegelijkertijd Eén. Wij vormen tezamen één Collectief van bewustzijn en Leven. En als de Rondgang is doorlopen zal het Absolute Zijn - juist door de menselijke ervaringen door de dualiteit/’de tijden’ heen, die samensmelten met dat ‘Zijn’ - nog rijker zijn dan Zij al was. Dan zal er zijn één ZIJN, dat ik Eén-Zijn noem. EénZijn juist in verscheidenheid. Dit is niet bereikbaar zonder bewustwording.

 

3] Bewustwording

 

... U vraagt een bewustwording waarvan?...  Bewustwording/bewustzijn is een bijzonder maar ook lastig en moeilijk iets. Want is het niet zo, dat datgene waar je je niet van bewust bent er in je eigen beleving niet is/niet bestaat?  Ja,… en gelijkertijd betekent dit dat er dus veel zou kunnen zijn wat er wel is, maar wat je ontgaat. Eenvoudig omdat je je er niet van bewust bent. Je ziet het niet, hoort het niet, voelt het niet, is niet tastbaar?

Daar waar je je niet van bewust bent, dat nu vormt onze thema’s. En om ze aan te gaan, te doorleven, los te laten, en te transformeren daarmee gaat veel kloktijd gepaard, door vele levens/incarnaties heen.

 

In het Voorbíj de Poort worden ze ‘de tijden ‘genoemd. De tijden zijn er niet zomaar; ze worden door God de Vader vanuit Liefde gegeven … hoe mysterieus…, met de bedoeling om ons weer tot ons ware zelf en Zelf terug te voeren. Om ons zelf te doen herinneren wie we in Essentie waren en ‘Zijn’. Om ons naar ons ware ‘Zijn’, de bewustzijnsstaat van de Ultieme staat van ‘Zijn’, terug te voeren. Hier op aarde. Zo kunnen Hemel en aarde samenkomen.

 

Bewustwording, weet u, is geen louter populair modeverschijnsel. In wezen is bewustwording juist dat waar de hele Schepping,… en zijn Hérschepping door de mens zelf…, om draait..., altijd al om heeft gedraaid. Die Herschepping van en door onszelf dat is waar Voorbíj de Poort met name over gaat. Wij zijn mede-creatoren naar ons evenbeeld.

 

Ik wil u echter eerst een verhaaltje vertellen over de Schepping, én dat wat er met die Schepping is gebeurd, waardoor er een Herschepping nodig is geworden.

 

 

4] De Schepping

 

 

In den Beginne was het grote absolute Witte Licht van het ‘Zijn’. Het Witte Licht dat tegelijkertijd alle kleuren in zich heeft waaruit het is opgebouwd. En zo was er Niets en tegelijkertijd toch alles. Wit én kleur.

 

In het absolute Licht van het ‘Zijn’ - wat puur en alomvattend bewustzijn van Liefde, Licht en Kracht is - was alles weliswaar in potentie aanwezig in dit grote Niets, maar het had zich nog niet in een vorm gemanifesteerd om zo ZichZelf/al haar kleurfacetten, ten diepste én in wisselwerking te kunnen ervaren.

 

Het ‘Zijn’/het grote onzichtbare Witte Licht maakte Zich daarom vervolgens zichtbaar door Zichzelf te splitsen/te verdelen in de kleuren/de trillingen waaruit Wit Licht bestaat… Het is net zoals het witte aardse zonlicht alle kleuren bevat en zich openbaart in de kleuren van de regenboog. Het is dan ook een teken/een afspiegeling van het bestaande Verbond - het Zevende Verbond van Christus - tussen de Vader en de mens.

 

En zo de mens werd geschapen naar Zijn evenbeeld. Wij mensen zijn die kleuren/zijn die trillingen… Wij zijn Licht.

Wij mensen zijn in Essentie een openbaring/een manifestatie/een individuatie van de Liefde die de Vader is…. Wij zijn Liefde.

Wij en de Vader waren Eén, zijn Eén, en zullen weer Eén worden.

 

Wat heeft gemaakt dat we Eén ‘Zijn’, en gelijkertijd toch weer Eén zouden moeten worden?...

Het ‘ Zijn’ splitste zich in de diverse eigen ‘zijnen’; het Wit splitste zich ik de diverse kleuren van individueel/eigen ‘zijn’. Eerst was er nog Verbinding tussen de kleuren en het Wit. Men was tegelijkertijd zowel in eigen ‘zijn’ als in ‘Zijn’. Het ‘Zijn’ kent Lichtwezens. Het ‘Zijn’ kent de Allesomvattende Liefde.

 

Maar de kleuren gingen op een gegeven moment zo op in hun eigen kleur dat ze zich enkel nog van hun eigen kleur/van hun eigen ‘zijn’ bewust waren, en daardoor onbewust van het Wit en daardoor van hun afkomst en werkelijke Goddelijke Essentie. Zo ging het ‘Zijn’ verloren.

 

De afdaling in de stof/in de materie, en de ervaringen daarin opgedaan, gingen zo diep dat de mens zich zelfs onbewust werd van zijn werkelijke eigen ‘zijn’, van zijn eigen kleur, van zijn eigen fibratie. Onbewust ook van het recht van anderen op het leven en ervaren van hun eigen ‘zijnen’. De ervaringen werden tot traumatische ervaringen omdat  daarbij de Allesomvattende Liefde werd geschonden. De Liefde voor zichzelf, voor de anderen, en voor het andere. Die Liefde huist ten diepste in ieder. Ieder Is die Liefde. Hoe kan de traumatiek en het lijden niet toeslaan daar waar de Liefde zichzelf vergeet? Want oneigenlijke kleuren vermengden zich met de authentieke eigen kleur; eigenheid vermengde zich onbewust met niet-eigen energieën. Men ging zelfs geloven dat die vermeende eigenheid de eigen eigenheid was…. En zo ging het eigen ‘zijn verloren.

 

 

 

5] De Herschepping

 

 

Zoals gezegd, het ‘Zijn’, en vervolgens het eigen ‘zijn’, ging verloren…

Voorbíj de Poort nu gaat met name over die Herschepping van de mens, … in en vanuit het aardse zijn. Dit verloopt via een her-bewustwording van wie je in Essentie was,.. Bent. Een her-bewustwording van jezelf, en van ‘je Zelf’/je Ziel/je Goddelijkheid.

 

Inhaerent aan bewustwording is dat je dit uiteindelijk enkel innerlijk zelf kunt doen. Het is een innerlijke Weg. Het boek roept ons op om die Weg terug te gaan lopen. Allereerst terug naar je eigen ‘zijn’/naar jezelf, en van daaruit terug naar je ‘Zijn’/naar je (hoger) Zelf/je Zielewezen. Een daarmee naar het Huis van de Vader. Het voert heel ver terug. Het is onlosmakelijk verbonden met je Zielsverwanten, Zielsgenoten, en je Twee-uit-Eén geboren in den Beginne uit je eerste Oorsprong.

 

Deze Weg werd, thans ongeveer 2020 jaren geleden, al eens daadwerkelijk gelopen, doorleefd, volbracht door Jezus… : Vervolmaking….

Tegelijkertijd was het echter een kosmisch geënsceneerd symbolisch drama, bedoeld om ons tot voorbeeld en navolging te strekken. Het kon tot op heden niet voldoende duidelijk worden gemaakt.

Nu… Het het was en is zó… Die Weg is gebaseerd op dat wat het Zevende Verbond van Christus heet. Volmaking vergt vele incarnaties, een lange Weg door 7x7x7x7x7x7x7 (7 tot de macht 7) velden/sferen van bewustwording en bewustzijn.

Een Weg die als een psychische Blauwdruk/een Code naar Christusbewustzijn in elk mens is verankerd. Het vindt een weerslag in het menselijk DNA. De facetten van die Weg heten Verbondenheid, Samen-Zijn, Kracht, Vloeiend, Licht(-spel) en Vervolmaking. Zes bewustzijnsgebieden die enerzijds onze menselijke thema’s en moeiten vormen, maar anderzijds juist als ons bereik bedoeld zijn… Vervolmaking.

 

En het zevende bewustzijnsgebied dan?...  Ik noemde nog maar zes… Het heet Afgesnedenheid…  Deze bewustzijnsstaat vormt juist het grote belemmerende thema, omdat deze het bereik van de zes eerder genoemde bewustzijnsgebieden van eigen ‘zijn’,… en ook het ‘Zijn’…, in de Weg staat. Het is wat ertussen zit waardoor het thema niet tot een bereik zou kunnen worden.

Afgesnedenheid gaat gepaard met de weg door de dualiteit. Er wordt echter gevraagd om afgesnedenheid los te laten en om weer tot Verbinding te komen. Het lijden is nooit bedoeld geweest, noch door de mens, noch door de Vader. De diepste - onbewuste - pijn die er in de mens huist, is die over het verlies van Verbinding. Na Vervolmaking komt Verbinding. Na het eigen ‘zijn’ komt het ‘Zijn’. Het is een geestelijke overstijging van het eigen ‘zijn’.

 

Kort door de bocht gezegd is Verbinding een verGeestelijkte vorm, de achtste Lichtfase van Verbondenheid. Dan is er  tegelijkertijd de innerlijke beleving van een aards gerichte Verbondenheid met jezelf en de ander, en een geestelijke Verbinding binnen je Zielewezen met je eerdere levens, met haar/jouw andere facetten of persoonlijkheden.

 

Er is echter nóg meer. Een nog grotere mate van verGeestelijking. Of is het juist een grotere mate van mens op aarde zijn? Want genoemde aardse Verbondenheid en geestelijke Verbinding kunnen wederom samenvloeien tot wat je Verbonding kunt noemen. De Verbinding kan zo diep voeren dat het niet ijl meer is, en als Verbondenheid wordt ervaren. Zij die niet zichtbaar zijn voelen als familie en ze zijn Aanwezig, hoewel niet tastbaar. Weet U ze zijn in het hart desondanks haast aanraakbaar. Steeds en onomkeerbaar. Of dat nu zijn God de Vader, de Moeder van de aarde, de Engelen, de engelen van het Licht, of degenen met wie je eerder juist diepe ervaringen en levens hebt gedeeld. Het gaat juist om de diepe - aards beleefde -  Liefde, door de dualiteit heen. Allen komen, en alles komt, samen in en door de Geest. De Heilige Geest. Heilig betekent niet zozeer verheven, maar Eén. Zij wil Heelheid brengen, juist al op aarde. Is dit geloof? Nee, het is een weten. Ik was er bij, wij waren daar toen de Vader zich middels de Geest in het vlees manifesteerde.

 

Het betrof geen ver-van-mijn bed-show. De Geest gaat ieder mens aan.

Waarom is de Geest van universeel belang voor ieder mens?

De Geest van de Vader kan je beleiden door de dualiteit en ‘de tijden’ heen. We hebben zelf niet het benodigde grote overzicht. We kennen - nu hier als mens - niet al onze facetten en verbintenissen ooit geleefd. Andere incarnaties, Ziel, Zielsverwanten, Zielsgenoten, de Twee-uit-Eén, en hun verbintenissen…Te gecompliceerd…  En de tijden’ kunnen zo worden bekort.

Het vraagt om een je kwetsbaar opstellen, om Godsvertrouwen, om overgave aan de ervaringen van de aardse dualiteit, en door haar ‘tijden’ heen… Vanuit de vrije wil de mens gegeven kan de Geest echter enkel nog in de luwte wachten totdat ieder de eigen Poort van het hart voor Haar opent. Gevraagd wordt om deze Poort te willen openen. Sleutels tot deze Poort worden in het boek aangereikt. Cruciaal is het zijn als water, door in Godsvertrouwen en overgave te komen tot dat wat Vloeiend heet. Door de dualiteit en ‘de tijden’ heen, door de zwaarte van de aarde heen. Om te kómen tot Ether, tot de Goddelijkheid van het ‘Zijn’. Het laten zien van de Verbinding tussen en van aarde, water, Ether, is dat alles niet wat toen daadwerkelijk bij de Doop werd voorgeleefd? Zie zo Jezus en Johannes de Doper…

 

… De Vader heeft mij gevraagd: “Zeg wie je Bent!”… En ik zeg : ik ben Johannes…

 

Vanuit de Liefde van de Vader, de Moeder van de aarde, vanuit de Geest, groet ik jullie…

 

Licht tot Licht

Kracht tot Kracht

Liefde tot Liefde

Geest tot Geest…

 

En zo zal het worden, en zo zal het ‘Zijn’.